श्री हनुमान सहस्र नामावली१ . ॐ हनुमते नमः ।
२ . ॐ श्रीप्रदाय नमः ।
३ . ॐ वायुपुत्राय नमः ।
४ . ॐ रुद्राय नमः ।
५ . ॐ अनघाय नमः ।
६ . ॐ अजराय नमः ।
७ . ॐ अमृत्यवे नमः।
८ . ॐ वीरवीराय नमः ।
९ . ॐ ग्रामवासाय नमः ।
१० . ॐ जनाश्रयाय नमः ।
११ . ॐ धनदाय नमः ।
१२ . ॐ निर्गुणाय नमः ।
१३ . ॐ अकायाय नमः ।
१४ . ॐ वीराय नमः ।
१५ . ॐ निधिपतये नमः ।
१६ . ॐ मुनये नमः ।
१७ . ॐ  पिंगालक्षाय ।
१८ . ॐ वरदाय नमः ।
१९ . ॐ वाग्मिने नमः ।
२० . ॐ सीताशोकविनाशनाय नमः ।
२१ . ॐ शिवाय नमः ।
२२ . ॐ सर्वस्मै नमः ।
२३ . ॐ परस्मै नमः ।
२४ . ॐ अव्यक्ताय नमः ।
२५ . ॐ व्यक्ताव्यक्ताय नमः ।
२६ . ॐ रसाधराय नमः ।
२७ . ॐ पिंगकेशाय ।
२८ . ॐ पिंगरोम्णे ।
२९ . ॐ श्रुतिगम्याय नमः ।
३० . ॐ सनातनाय नमः ।
३१ . ॐ अनादये नमः ।
३२ . ॐ भगवते नमः ।
३३ . ॐ देवाय नमः ।
३४ . ॐ विश्वहेतवे नमः ।
३५ . ॐ निरामयाय नमः ।
३६ . ॐ आरोग्यकर्त्रे नमः ।
३७  . ॐ विश्वेशाय नमः ।
३८ . ॐ विश्वनाथाय नमः ।
३९ . ॐ हरीश्वराय नमः ।
४० . ॐ भर्गाय नमः ।
४१ . ॐ रामाय नमः ।
४२ . ॐ रामभक्ताय नमः ।
४३ . ॐ कल्याणप्रकृतये नमः ।
४४ . ॐ स्थिराय नमः ।
४५ . ॐ विश्वम्भराय नमः ।
४६ . ॐ विश्वमूर्तये नमः ।
४७ . ॐ विश्वाकाराय नमः ।
४८ . ॐ विश्वपाय नमः ।
४९ . ॐ विश्वात्मने नमः ।
५० . ॐ विश्वसेव्याय नमः ।

श्री हनुमान सहस्र नामावली
५१ . ॐ विश्वस्मै नमः ।
५२ . ॐ विश्वहराय नमः ।
५३ . ॐ रवये नमः ।
५४ . ॐ विश्वचेष्टाय नमः ।
५५ . ॐ विश्वगम्याय नमः ।
५६ . ॐ विश्वध्येयाय नमः ।
५७ . ॐ कलाधराय नमः ।
५८ . ॐ प्लवंगमाय नमः ।
५९ . ॐ कपिश्रेष्ठाय नमः ।
६० . ॐ ज्येष्ठाय नमः ।
६१ . ॐ वैद्याय नमः ।
62. ॐ वनेचराय नमः ।
६३  . ॐ बालाय नमः ।
६४ . ॐ वृद्धाय नमः ।
६५ . ॐ यूने नमः ।
६६ . ॐ तत्त्वाय नमः ।
६७ . ॐ तत्त्वगम्याय नमः ।
६८ . ॐ सख्ये नमः ।
६९ . ॐ अजाय नमः ।
७० . ॐ अञ्जनासूनवे नमः ।
७१ . ॐ अव्यग्राय नमः ।
७२ . ॐ ग्रामख्याताय नमः ।
७३ . ॐ धराधराय नमः ।
७४ . ॐ भूर्लोकाय नमः ।
७५ . ॐ भुवर्लोकाय नमः ।
७६ . ॐ स्वर्लोकाय नमः ।
७७ . ॐ महर्लोकाय नमः ।
७८ . ॐ जनलोकाय नमः ।
७९ . ॐ तपोलोकाय नमः ।
८० . ॐ अव्ययाय नमः ।
८१ . ॐ सत्याय नमः ।
८२ . ॐ ओंकारगम्याय ।
८३ . ॐ प्रणवाय नमः ।
८४ . ॐ व्यापकाय नमः ।
८५ . ॐ अमलाय नमः ।
८६ . ॐ शिवधर्मप्रतिष्ठात्रे नमः ।
८७ . ॐ रामेष्टाय नमः ।
८८ . ॐ फ़ाल्गुनप्रियाय नमः ।
८९ . ॐ गोष्पदीकृतवारीशाय नमः ।
९० . ॐ पूर्णकामाय नमः ।
९१ . ॐ धरापतये नमः ।
९२ . ॐ रक्षोन्घाय नमः ।
९३ . ॐ पुण्डरीकाक्षाय नमः ।
९४ . ॐ शरणागतवत्सलाय नमः ।
९५ . ॐ जानकीप्राणदत्रे नमः ।
९६ . ॐ रक्षःप्राणापहारकाय नमः ।
९७ . ॐ पूर्णाय नमः ।
९८ . ॐ सत्यायः नमः ।
९९ . ॐ पीतवाससे नमः ।
१०० . ॐ दिवाकरसमप्रभाय नमः ।

श्री हनुमान सहस्र नामावली
१०१ . ॐ देवोद्यानविहारिणे नमः ।
१०२ . ॐ देवताभयभयन्जनाय नमः ।
१०३ . ॐ भक्तोदयाय नमः ।
१०४ . ॐ भक्तलब्धाय नमः ।
१०५ . ॐ भक्तपालनतत्पराय नमः ।
१०६ . ॐ द्रोणहर्त्रे नमः ।
१०७ . ॐ शक्तिनेत्रे नमः ।
१०८ . ॐ शक्तिराक्षसमारकाय नमः ।
१०९ . ॐ अक्षन्घाय नमः ।
११० . ॐ रामदूताय नमः ।
१११ . ॐ शाकिनीजीवहारकाय नमः ।
११२ . ॐ बुबुकारहतारातये नमः ।
११३ . ॐ गर्वपर्वतमर्दनाय नमः ।
११४ . ॐ हेतवे नमः ।
११५ . ॐ अहेतवे नमः ।
११६ . ॐ प्रांशवे नमः ।
११७ . ॐ विश्वभर्त्रे नमः ।
११८ . ॐ जगद् गुरवे नमः ।
११९ . ॐ जगन्नेत्रे नमः ।
१२० . ॐ जगन्नाथाय नमः ।
१२१ . ॐ जगदीशाय नमः ।
१२२ . ॐ जनेश्वराय नमः ।
१२३ . ॐ जगद्धिताय नमः ।
१२४ . ॐ हरये नमः ।
१२५ . ॐ श्रीशाय नमः ।
१२६ . ॐ गरुडस्मयभन्जनाय नमः ।
१२७ . ॐ पार्थध्वजाय नमः ।
१२८ . ॐ वायुपुत्राय नमः ।
१२९ . ॐ अमितपुच्छाय नमः ।
१३० . ॐ अमितविक्रमाय नमः ।
131.  ॐ ब्रह्मपुच्छाय नमः ।
१३२ . ॐ परब्रह्मपुच्छाय नमः ।
१३३ . ॐ रामेष्टकारकाय नमः ।
१३४ . ॐ सुग्रीवादियुताय नमः ।
१३५ . ॐ ज्ञानिने नमः ।
१३६ . ॐ वानराय नमः ।
१३७ . ॐ वानरेश्वराय नमः ।
१३८ . ॐ कल्पस्थायिने नमः ।
१३९ . ॐ चिरन्जीविने नमः ।
१४० . ॐ तपनाय नमः ।
१४१ . ॐ सदाशिवाय नमः ।
१४२ . ॐ सन्नतये नमः ।
१४३ . ॐ सन्दतये नमः ।
१४४ . ॐ भुक्तिमुक्तिदाय नमः ।
१४५ . ॐ कीर्तिदायकाय नमः ।
१४६ . ॐ कीर्तये नमः ।
१४७ . ॐ कीर्तिप्रदाय नमः ।
१४८ . ॐ समुद्राय नमः ।
१४९ . ॐ श्रीप्रदाय नमः ।
१५० . ॐ शिवाय नमः ।

श्री हनुमान सहस्र नामावली
१५१ . ॐ भक्तोदयाय नमः ।
१५२ . ॐ भक्तगम्याय नमः ।
१५३ . ॐ भक्तभाग्यप्रदायकाय नमः ।
१५४ . ॐ उदधिक्रमणाय नमः ।
१५५ . ॐ देवाय नमः ।
१५६ . ॐ संसारभयनाशनाय नमः ।
१५७ . ॐ वार्धिबन्धनकृते नमः ।
१५८ . ॐ विश्वजेत्रे नमः ।
१५९ . ॐ विश्वप्रतिष्ठिताय नमः ।
१६० . ॐ लंकारये नमः ।
१६१ . ॐ कालपुरुषाय नमः ।
१६२ . ॐ लकंशग्रहभन्जनाय नमः ।
१६३ . ॐ भूतावासाय नमः ।
१६४ . ॐ वासुदेवाय नमः ।
१६५ . ॐ वसवे नमः ।
१६६ . ॐ त्रिभुवनेश्वराय नमः ।
१६७ . ॐ श्रीरामरुपाय नमः ।
१६८ . ॐ कृष्णाय नमः ।
१६९ . ॐ लंकाप्रासादभन्जकाय नमः ।
१७० . ॐ कृष्णाय नमः ।
१७१ . ॐ कृष्णस्तुताय नमः ।
१७२ . ॐ शान्ताय नमः ।
१७३ . ॐ शान्तिदाय नमः ।
१७४ . ॐ विश्वपावनाय नमः ।
१७५ . ॐ विश्वभोक्त्रे नमः ।
१७६ . ॐ मारन्घाय नमः ।
१७७ . ॐ ब्रह्मचारिणे नमः ।
१७८  . ॐ जितेन्द्रियाय नमः ।
१७९ . ॐ ऊर्ध्वगाय नमः ।
१८० . ॐ  लांगुलिने ।
१८१ . ॐ मालिने नमः ।
१८२ . ॐ लांगूलाहतराक्षसाय नमः ।
१८३ . ॐ समीरतनुजाय नमः ।
१८४ . ॐ वीराय नमः ।
१८५ . ॐ वीरताराय नमः ।
१८६ . ॐ जयप्रदाय नमः ।
१८७ . ॐ जगन्मंगलदाय नमः ।
१८८ . ॐ पुण्याय नमः ।
१८९ . ॐ पुण्यश्रवणकीर्तनाय नमः ।
१९० . ॐ पुण्यकीर्तये नमः ।
१९१ . ॐ पुण्यगतये नमः ।
१९२ . ॐ जगत्पावनापावनाय नमः ।
१९३ . ॐ देवेशाय नमः ।
१९४ . ॐ जितमाराय नमः ।
१९५ . ॐ रामभक्तिविधायकाय नमः ।
१९६ . ॐ ध्यात्रे नमः ।
१९७ . ॐ ध्येयाय नमः ।
१९८ . ॐ लयाय नमः ।
१९९ . ॐ साक्षिणे नमः ।
२०० . ॐ चेतसे नमः ।

श्री हनुमान सहस्र नामावली
२०१ . ॐ चैतन्यविग्रहाय नमः ।
२०२ . ॐ ज्ञानदाय नमः ।
२०३ . ॐ प्राणदाय नमः ।
204. ॐ प्राणाय नमः ।
२०५ . ॐ जगत्प्राणाय नमः ।
२०६ . ॐ समीरणाय नमः ।
२०७ . ॐ विभीषणप्रियाय नमः ।
२०८ . ॐ शूराय नमः ।
२०९ . ॐ पिप्पलाश्रयसिद्धिदाय नमः ।
२१० . ॐ सिद्धाय नमः ।
२११ . ॐ सिद्धाश्रयाय नमः ।
२१२ . ॐ कालाय नमः ।
२१३ . ॐ महोक्षाय नमः ।
२१४ . ॐ कालाजान्तकाय नमः ।
२१५ . ॐ लंकेशनिधनाय नमः ।
२१६ . ॐ स्थायिने नमः ।
२१७  . ॐ श्रीपरीवाराय नमः।
२१८. ॐ श्रिताय नमः।
२१९. . ॐ रुद्राय नमः ।
२२०  . ॐ कामदुहे नमः ।
२२१ . ॐ प्रलयान्तकाय नमः ।
२२२ . ॐ कपिलाय नमः ।
२२३ . ॐ कपिशाय नमः ।
२२४ . ॐ पुण्यराशये नमः ।
२२५ . ॐ द्वादशराशिगाय नमः ।
२२६ . ॐ सर्वाश्रयाय नमः ।
२२७ . ॐ अप्रमेयात्मने नमः ।
२२८ . ॐ रेवत्यादिनिवारकाय नमः ।
२२९ . ॐ लक्ष्मणप्राणदात्रे नमः ।
२३० . ॐ सीताजीवनहेतुकाय नमः ।
२३१ . ॐ रामध्येयाय नमः ।
२३२ . ॐ हृषिकेशाय नमः ।
२३३ . ॐ विष्णुभक्ताय नमः ।
२३४ . ॐ जटिने नमः ।
२३५ . ॐ बलिने नमः ।
२३६ . ॐ देवारिदर्पन्घे नमः ।
२३७ . ॐ होत्रे नमः ।
२३८ . ॐ धात्रे नमः ।
२३९ . ॐ कर्त्रे नमः ।
२४० . ॐ जगत्प्रभवे नमः ।
२४१ . ॐ नगरग्रामपालाय नमः ।
242. ॐ शुद्धाय नमः ।
२४३ . ॐ बुद्धाय नमः ।
२४४ . ॐ निरत्रपाय नमः ।
२४५ . ॐ निरन्जनाय नमः ।
२४६ . ॐ निर्विकल्पाय नमः ।
२४७ . ॐ गुणातीताय नमः ।
२४८ . ॐ भयंकराय नमः ।
२४९ . ॐ हनुमते नमः ।
२५० . ॐ दुराराध्याय नमः ।

श्री हनुमान सहस्र नामावली
२५१ . ॐ तपःसाध्याय नमः ।
२५२ . ॐ महेश्वराय नमः ।
२५३ . ॐ जानकीधनशोकोत्थतापहर्त्रे नमः ।
२५४ . ॐ परात्परस्मै नमः ।
२५५ . ॐ वाड्.मयाय नमः ।
२५६ . ॐ सदसद्रूपाय नमः ।
२५७ . ॐ कारणाय नमः ।
२५८ . ॐ प्रकृतेः परस्मै नमः ।
२५९ . ॐ भाग्यदाय नमः
२६० . ॐ निर्मलाय नमः ।
२६१ . ॐ नेत्रे नमः ।
२६२ . ॐ पुच्छलंकाविदाहकाय नमः ।
२६३ . ॐ पुच्छबद्धयातुधानाय नमः ।
२६४ . ॐ यातुधानरिपुप्रियाय नमः ।
२६५ . ॐ छायापहारिणे नमः ।
२६६ . ॐ भूतेशाय नमः ।
२६७ . ॐ लोकेशाय नमः ।
२६८ . ॐ सन्दतिप्रदाय नमः ।
२६९ . ॐ प्लवंगमेश्वराय नमः ।
२७० . ॐ क्रोधाय नमः ।
२७१ . ॐ क्रोधसंरक्तलोचनाय नमः ।
२७२ . ॐ सौम्याय नमः ।
२७३ . ॐ गुरवे नमः ।
२७४ . ॐ काव्यकर्त्रे नमः ।
२७५ . ॐ भक्तानां वरप्रदाय नमः ।
२७६ . ॐ भक्तानुकम्पिने नमः ।
२७७ . ॐ विश्वेशाय नमः ।
२७८ . ॐ पुरुहूताय नमः ।
२७९ . ॐ पुरंदराय नमः ।
२८० . ॐ क्रोधहर्त्रे नमः ।
२८१ . ॐ तमोहर्त्रे नमः ।
२८२ . ॐ भक्ताभयवरप्रदाय नमः ।
२८३ . ॐ अगन्ये नमः ।
२८४ . ॐ विभावसते नमः ।
२८५ . ॐ भास्वते नमः ।
२८६ . ॐ यमाय नमः ।
२८७ . ॐ निॠतये नमः ।
२८८ .  ॐ वरुणाय नमः ।
२८९ . ॐ वायुगतिमते नमः ।
२९० . ॐ वायवे नमः ।
२९१ . ॐ कौबेराय नमः ।
२९२ . ॐ ईश्वराय नमः ।
२९३.ॐ श्रीपरीवाराय नमः।
२९४. ॐ श्रिताय नमः।
२९५ . ॐ रुद्राय नमः ।
२९६. ॐ कामदुहे नमः
२९७ . ॐ गुरवे नमः ।
२९८ . ॐ काव्याय नमः ।
२९९ . ॐ शनैश्चराय नमः ।
३०० . ॐ राहवे नमः ।
३०१  . ॐ केतव नमः ।
३०२ . ॐ मरुते नमः ।
३०३ . ॐ होत्रे नमः ।
३०४ . ॐ दात्रे नमः ।
३०५ . ॐ हर्त्रे नमः ।
३०६ . ॐ समीरजाय नमः ।
३०७ . ॐ मशकीकृतदेवारये नमः ।
३०८ . ॐ दैत्यारये नमः ।
३०९ . ॐ मधुसूदनाय नमः ।
३१० . ॐ कामाय नमः ।
३११ . ॐ कपये नमः ।
३१२ . ॐ कामपालाय नमः ।
३१३ . ॐ कपिलाय नमः ।
३१४ . ॐ विश्वजीवनाय नमः ।
३१५ . ॐ भागीरथीपदाम्भोजाय नमः ।
३१६ . ॐ सेतुबन्धविशारदाय नमः ।
३१७ . ॐ स्वाहायै नमः ।
३१८ . ॐ स्वधायै नमः ।
३१९ . ॐ हविषे नमः ।
३२० . ॐ कव्याय नमः ।

३२१ . ॐ हव्यवाहप्रकाशकाय नमः ।
३२२ . ॐ स्वप्रकाशाय नमः ।
३२३ . ॐ महावीराय नमः ।
३२४ . ॐ लघवे नमः ।
३२५ . ॐ ऊर्जितविक्रमाय नमः ।

३२६ . ॐ उड्डीनोड्डीनगतिमते नमः ।
३२७ . ॐ सन्दतये नमः ।
३२८ . ॐ पुरुषोत्तमाय नमः ।
३२९ . ॐ जगदात्मने नमः ।
३३० . ॐ जगद्योनये नमः ।
३३१ . ॐ जगदन्ताय नमः ।
३३२ . ॐ अनन्तकाय नमः ।
३३३ . ॐ विपाप्मने नमः ।
३३४ .  ॐ निश्कलंकाय नमः ।
३३५ . ॐ महते नमः ।
३३६ . ॐ महदहंकृतये नमः ।
३३७ . ॐ खाय नमः ।
३३८ . ॐ वायवे नमः ।
३३९ . ॐ पृथिव्यै नमः ।
३४० . ॐ अद्भ्यो नमः ।

३४१ . ॐ वह्नये नमः ।
३४२ . ॐ दिक्पालाय नमः ।
३४३ . ॐ क्षेत्रज्ञाय नमः ।
३४४ . ॐ क्षेत्रहर्त्रे नमः ।
३४५ . ॐ पल्वलीकृतसागराय नमः ।
३४६ . ॐ हिरण्मयाय नमः ।
३४७ . ॐ पुराणाय नमः ।
३४८ . ॐ खेचराय नमः ।
३४९ . ॐ भूचराय नमः ।
३५० . ॐ अमराय नमः ।
३५१ . ॐ हिरण्यगर्भाय नमः ।
३५२ . ॐ सूत्रात्मने नमः ।
३५३  ॐ राजराजाय नमः ।
३५४ . ॐ विशांपतये नमः ।
३५५ . ॐ वेदान्तवेद्याय नमः ।
३५६ . ॐ उदीन्थाय नमः ।
३५७ . ॐ वेदवेदांगपारगाय नमः ।
३५८ . ॐ प्रतिग्रामस्थितये नमः ।
३५९ . ॐ सद्यः स्फ़ूर्तिदात्रे नमः ।
३६० . ॐ गुणाकराय नमः ।
३६१ . ॐ नक्षत्रमालिने नमः ।
३६२ . ॐ भूतात्मने नमः ।
३६३ . ॐ सुरभये नमः ।
३६४ . ॐ कल्पपादपाय नमः ।
३६५ . ॐ चिन्तामणये नमः ।
३६६ . ॐ गुणनिधये नमः ।
३६७ . ॐ प्रजाधाराय नमः ।
३६८ . ॐ अनुत्तमाय नमः ।
३६९ . ॐ पुण्यश्लोकाय नमः ।
३७० . ॐ पुरारातये नमः ।
३७१ . ॐ ज्योतिष्मते नमः ।
३७२ . ॐ शर्वरीपतये नमः ।
३७३ . ॐ किल्   किलारावसंत्रस्तभूतप्रेतपिचाशाचकाय नमः ।
३७४ . ॐ ऋणत्रयहराय नमः ।
३७६ . ॐ स्थूलाय नमः ।
३७७ . ॐ स्थूलाय नमः ।
३७८ . ॐ पुंसे नमः ।
३७९ . ॐ अपस्मारहराय नमः ।
३८० . ॐ स्मर्त्रे नमः ।
 ३८१ . ॐ श्रुतये नमः ।
३८२ . ॐ गाथायै नमः ।
३८३ . ॐ स्मृतये नमः ।
३८४ . ॐ मनवे नमः ।
३८५ . ॐ स्वर्गद्वाराय नमः ।
३८६ . ॐ प्रजाद्वाराय नमः ।
३८७ . ॐ मोक्षद्वाराय नमः ।
३८८ . ॐ यतीश्वराय नमः ।
३८९ . ॐ नादरुपाय नमः ।
३९० . ॐ परस्मै ब्रह्मणे नमः ।
३९१ . ॐ ब्रह्मणे नमः ।
३९२ . ॐ ब्रह्मपुरातनाय नमः ।
३९३ . ॐ एकस्मै नमः ।
३९४ . ॐ अनेकस्मै नमः ।
३९५  . ॐ जनाय नमः ।
३९६ . ॐ शुक्लाय नमः ।
३९७ . ॐ स्वंयज्योतिषे नमः ।
३९८ . ॐ अनाकुलाय नमः ।
३९९ . ॐ ज्योतिर्ज्योतिषे नमः ।
४०० . ॐ अनादये नमः ।


४०१ . ॐ सात्त्विकाय नमः ।
४०२ . ॐ राजसाय नमः ।
४०३ . ॐ तमाय नमः ।
४०४ . ॐ तमोहर्त्रे नमः ।
४०५ . ॐ निरालम्बाय नमः ।
४०६ . ॐ निराकाराय नमः ।
४०७ . ॐ गुणाकराय नमः ।
४०८ . ॐ गुणाश्रयाय नमः ।
४०९ . ॐ गुणमयाय नमः ।
४१० . ॐ बृहत्कर्मणे नमः ।
४११ . ॐ बृहद्यशसे नमः ।
४१२ . ॐ बृहद्धनवे नमः ।
४१३ . ॐ बृहत्पादाय नमः ।
४१४ . ॐ बृहन्मूर्घ्ने नमः ।
४१५ . ॐ बृहत्स्वनाय नमः ।
४१६ . ॐ बृहत्कर्णाय नमः ।
४१७ . ॐ बृहन्नासाय नमः ।
४१८ . ॐ बृहद्बाहवे नमः ।
४१९ . ॐ बृहत्तनवे नमः ।
४२० . ॐ बृहज्जानवे नमः ।

४२१ . ॐ बृहत्कार्याय नमः ।
४२२ . ॐ बृहत्पुच्छाय नमः ।
४२३ . ॐ बृहत्कराय नमः ।
४२४ . ॐ बृहन्दतये नमः ।
४२५ . ॐ बृहत्सेव्याय नमः ।


४२६ . ॐ बृहल्लोकफ़लप्रदाय नमः ।
४२७ . ॐ बृहच्छक्तये नमः ।
४२८ . ॐ बृहद्वान्छाफ़लदाय नमः ।
४२९ . ॐ बृहदीश्वराय नमः ।
४३० . ॐ बृहल्लोकनुताय नमः ।
४३१ . ॐ द्रष्ट्रे नमः ।
४३२ . ॐ विद्यादात्रे नमः ।
४३३ . ॐ जगद् गुरवे नमः ।
४३४ . ॐ देवाचार्याय नमः ।
४३५ . ॐ सत्यवादिने नमः ।
४३६ . ॐ ब्रह्मवादिने नमः ।
४३७ . ॐ कलाधराय नमः ।
४३८ . ॐ सप्तपातालगामिने नमः ।
४३९ . ॐ मलयाचलसंश्रयाय नमः ।
४४० . ॐ उत्तराशास्थिताय नमः ।

४४१ . ॐ श्रीदाय नमः ।
४४२ . ॐ दिव्यौषधिवशाय नमः ।
४४३ . ॐ खगाय नमः ।
४४४ . ॐ शाखामृगाय नमः ।
४४५ . ॐ कपीन्द्राय नमः ।
४४६ . ॐ पुराणश्रुतिचन्चुराय नमः ।
४४७ . ॐ चतुरब्राह्मणाय नमः ।
४४८ . ॐ योगिने नमः ।
४४९ . ॐ योगगम्याय नमः ।
४५० . ॐ परस्मै नमः ।
४५१ . ॐ अवरस्मै नमः ।
४५२ . ॐ अनादिनिधनाय नमः ।
४५३ . ॐ व्यासाय नमः ।
४५४ . ॐ वैकुण्ठाय नमः ।
४५५ . ॐ पृथिवीपतये नमः ।
४५६ . ॐ अपराजिताय नमः ।
४५७ . ॐ जितारातये नमः ।
४५८ . ॐ सदानन्दाय नमः ।
४५९ . ॐ दयायुताय नमः ।
४६० . ॐ गोपालाय नमः ।

४६१ . ॐ गोपतये नमः ।
४६२ . ॐ गोप्त्रे नमः ।
४६३ . ॐ कलिकालपराशराय नमः ।
४६४ . ॐ मनोवेगिने नमः ।
४६५ . ॐ सदायोगिने नमः ।
४६६ . ॐ संसारभयनाशनाय नमः ।
४६७ . ॐ तत्त्वदात्रे नमः ।
४६८ . ॐ तत्त्वज्ञाय नमः ।
४६९ . ॐ तत्त्वाय नमः ।
४७० . ॐ तत्त्वप्रकाशकाय नमः ।
४७१ . ॐ शुद्धाय नमः ।
४७२ . ॐ बुद्धाय नमः ।
४७३ . ॐ नित्यमुक्ताय नमः ।
४७४ . ॐ भक्तराजाय नमः ।
४७५ . ॐ जयद्रथाय नमः ।

४७६ . ॐ प्रलयाय नमः ।
४७७ . ॐ अमितमायाय नमः
४७८ . ॐ मायातीताय नमः ।
४७९ . ॐ विमत्सराय नमः ।
४८०. ॐ मायाभर्जितरक्षसे नमः ।
४८१ . ॐ मायानिर्मितविष्टपाय नमः ।
४८२ . ॐ मायाश्रयाय नमः ।
४८३ . ॐ निर्लेपाय नमः ।
४८४ . ॐ मायानिर्वर्तकाय नमः ।
४८५ . ॐ सुखाय नमः ।
४८६ . ॐ सुखिने नमः ।
४८७ . ॐ सुखप्रदाय नमः ।
४८८ . ॐ नागाय नमः ।
४८९ . ॐ महेशकृतसंस्तवाय नमः ।
४९० . ॐ महेश्वराय नमः ।
४९१ . ॐ सत्यसंधाय नमः ।
४९२ . ॐ शरभाय नमः ।
४९३ . ॐ कलिपावनाय नमः ।
४९४ . ॐ सहस्त्रकन्धरबलविध्वंसनविचक्षणाय नमः ।
४९५ . ॐ सहस्त्रबाहवे नमः ।
४९६ . ॐ सहजाय नमः ।
४९७ . ॐ द्विबाहवे नमः ।
४९८ . ॐ द्विभुजाय नमः ।
४९९ . ॐ अमराय नमः ।
५०० . ॐ चतुर्भुजाय नमः ।

 ५०१ . ॐ दशभुजाय नमः ।
५०२ . ॐ हयग्रीवाय नमः ।
५०३ . ॐ खगाननाय नमः ।
५०४   ॐ कपिवक्त्राय नमः ।
५०५. ॐ कपिपतये नमः  ।
५०६ . ॐ नरसिंहाय नमः ।
५०७ . ॐ महाद्युतये नमः ।
५०८ . ॐ भीषणाय नमः ।
५०९ . ॐ भावगाय नमः ।
५१० . ॐ वन्द्याय नमः ।
५११ . ॐ वराहाय नमः ।
५१२ . ॐ वायुरुपधृषे नमः ।
५१३ . ॐ लक्ष्मणप्राणदात्रे नमः ।
५१४ . ॐ पराजितदशाननाय नमः ।
५१५ . ॐ पारिजातनिवासिने नमः ।
५१६ . ॐ वटवे नमः ।
५१७ . ॐ वचनकोविदाय नमः ।
५१८ . ॐ सुरसास्यविनिर्मुक्ताय नमः ।
५१९ . ॐ सिंहिकाप्राणहारकाय नमः ।
५२० . ॐ लंकालंकारविध्वंसिने नमः ।

५२१ . ॐ वृषदंशकरुपधृषे नमः ।
५२२ . ॐ रात्रिसंचारकुशलाय नमः ।
५२३ . ॐ रात्रिचरगृहाग्निदाय नमः ।
५२४ . ॐ किंकरान्तकराय नमः ।
५२५ . ॐ जम्बुमालिहन्त्रे नमः ।
५२६ . ॐ उग्रारुपधृषे नमः ।
५२७ . ॐ आकाशचारिणे नमः ।
५२८ . ॐ हरिगाय नमः ।
५२९ . ॐ मेघनादरणोत्सुकाय नमः ।
५३० . ॐ मेघगम्भीरनिनदाय नमः ।
५३१ . ॐ महारावणकुलान्तकाय नमः ।
५३२ . ॐ कालनेमिप्राणहारिणे नमः ।
५३३ . ॐ मकरीशापमोक्षदाय नमः ।
५३४ . ॐ रसाय नमः ।
५३५ . ॐ रसज्ञाय नमः ।
५३६ . ॐ सम्मानाय नमः ।
५३७ . ॐ रुपाय नमः ।
५३८ . ॐ चक्षुषे नमः ।
५३९ . ॐ श्रुतये नमः ।
५४० . ॐ वचसे नमः ।

५४१ . ॐ घ्राणाय नमः ।
५४२ . ॐ गन्धाय नमः ।
५४३ . ॐ स्पर्शनाय नमः ।
५४४ . ॐ स्पर्शाय नमः ।
५४५ . ॐ अहंकारमानगाय नमः ।
५४६ . ॐ नेतिनेतीतिगम्याय नमः ।
५४७ . ॐ वैकुण्ठभजनप्रियाय नमः ।
५४८ . ॐ गिरीशाय नमः ।
५४९ . ॐ गिरिजाकान्ताय नमः ।
५५० . ॐ दुर्वाससे नमः ।श्री हनुमान सहस्र नामावली

५५१ . ॐ कवये नमः ।
५५२ . ॐ अंगिरसे नमः ।
५५३ . ॐ भृगवे नमः ।
५५४ . ॐ वसिष्ठाय नमः।
५५५ . ॐ च्यवनाय नमः ।
५५६ . ॐ नारदाय नमः ।
५५७ . तुम्बराय नमः ।
५५८ . ॐ अमलाय नमः ।
५५९ . ॐ विश्वक्षेत्राय नमः ।
५६० . ॐ विश्वबीजाय नमः ।

५६१ . ॐ विश्वनेत्राय नमः ।
५६२ . ॐ विश्वपाय नमः ।
५६३ . ॐ याजकाय नमः ।
५६४ . ॐ यजमानाय नमः ।
५६५ . ॐ पावकाय नमः ।
५६६. ॐ पितृभ्यो नमः ।
५६७ . ॐ श्रद्धायै नमः ।
५६८ . ॐ बुद्धयै नमः ।
५६९ . ॐ क्षमायै नमः ।
५७० . ॐ तन्द्रायै नमः ।
५७१ . ॐ मन्त्राय नमः ।
५७२ . ॐ मन्त्रयित्रे नमः ।
५७३ . ॐ स्वराय नमः ।
५७४ . ॐ राजेन्द्राय नमः ।
५७५ . ॐ भूपतये नमः ।


५७६ . ॐ रुण्डमालिने नमः ।
५७७ . ॐ संसारसारथये नमः ।
५७८ . ॐ नित्यसम्पूर्णकामाय नमः ।
५७९ . ॐ भक्तकामदुहे नमः ।
५८० . ॐ उत्तमाय नमः ।

५८१ . ॐ गणपाय नमः ।
५८२ . ॐ केशवाय नमः ।
५८३ . ॐ भ्रात्रे नमः ।
५८४ . ॐ पित्रे नमः ।
५८५ . ॐ मात्रे नमः ।
५८६ . ॐ मारुतये नमः ।
५८७ . ॐ सहस्त्रमूर्घ्ने नमः
५८८ . ॐ अनेकास्याय नमः ।
५८९ . ॐ सहस्त्राक्षाय नमः ।
५९० . ॐ सहस्त्रपादे नमः ।
५९१ . ॐ कामजिते नमः ।
५९२ . ॐ कामदहनाय नमः ।
५९३ . ॐ कामाय नमः ।
५९४ . ॐ कामफ़लप्रदाय नमः ।
५९५ . ॐ मुद्रापहारिणे नमः ।
५९६ . ॐ रक्षोघ्नाय नमः ।
५७९ . ॐ क्षितिभारहराय नमः ।
५९२ . ॐ कामदहनाय नमः ।
५९३ . ॐ कामाय नमः ।
५९४ . ॐ कामफ़लप्रदाय नमः ।
५९५ . ॐ मुद्रापहारिणे नमः ।
५९६ . ॐ रक्षोघ्नाय नमः ।
५९७ . ॐ क्षितिभारहराय नमः ।
५९८ . ॐ बलाय नमः ।
५९९ . ॐ नखदंष्ट्रायुधाय नमः ।
६०० . ॐ विष्णवे नमः । श्री हनुमान सहस्र नामावली

601 . ॐ भक्ताभयवरप्रदाय नमः ।
६०२ . ॐ दर्पन्घे नमः ।
६०३ . ॐ दर्पदाय नमः ।
६०४ . ॐ दंष्ट्राशतमूर्तये नमः ।
६०५ . ॐ अमूर्तिमते नमः ।
६०६ . ॐ महानिधये नमः ।
६०७ . ॐ महाभागाय नमः ।
६०८ . ॐ महाभर्गाय नमः ।
६०९ . ॐ महार्द्धिदाय नमः ।
६१० . ॐ महाकाराय नमः ।
६११ . ॐ महायोगिने नमः ।
६१२ . ॐ महातेजसे नमः ।
६१३ . ॐ महाद्युतये नमः ।
६१४ . ॐ महासनाय नमः ।
६१५ . ॐ महानादाय नमः ।
६१६ . ॐ महामन्त्राय नमः ।
६१७ . ॐ महामतये नमः ।
६१८ . ॐ महागमाय नमः ।
६१९ . ॐ महोदाराय नमः
६२० . ॐ महादेवात्मकाय नमः ।

६२१ . ॐ विभवे नमः ।
६२२ . ॐ रौद्रकर्मणे नमः ।
६२३ . ॐ क्रूरकर्मणे नमः ।
६२४ . ॐ रत्नाभाय नमः ।
६२५ . ॐ कृतागमाय नमः ।


६२६ . ॐ अम्भोधिलंघनाय नमः ।
६२७ . ॐ सिंहाय नमः ।
६२८ . ॐ सत्यधर्मप्रमोदनाय नमः ।
६२९ . ॐ जितामित्राय नमः ।
६३० . ॐ जयाय नमः ।
६३१ . ॐ सोमाय नमः ।
६३२ . ॐ विजयाय नमः ।
६३३ . ॐ वायुनन्दनाय नमः ।
६३४ . ॐ जीवदात्रे नमः ।
६३५ . ॐ सहस्त्रांशवे नमः ।
६३६ . ॐ मुकुन्दाय नमः ।
६३७ . ॐ भूरिदक्षिणाय नमः ।
६३८ . ॐ सिद्धार्थाय नमः ।
६३९ . ॐ सिद्धिदाय नमः ।
६४० . ॐ सिद्धसंकल्पाय नमः ।

६४१ . ॐ सिद्धिहेतुकाय नमः ।
६४२ . ॐ सप्तपातालचरणाय नमः ।
६४३ . ॐ सप्तर्षिगणवन्दिताय नमः ।
६४४ . ॐ सप्ताब्धिलंघनाय नमः ।
६४५ . ॐ वीराय नमः ।
६४६ . ॐ सप्तद्वीपोरुमण्डलाय नमः ।
६४७ . ॐ सप्तांगराज्यसुखदाय नमः ।
६४८ . ॐ सप्तमातृनिषेविताय नमः ।
६४९ . ॐ सप्तस्वर्लोकमुकुटाय नमः ।
६५० . ॐ सप्तहोत्रे नमः ।श्री हनुमान सहस्र नामावली

६५१ . ॐ स्वाराश्रयाय नमः ।
६५२ . ॐ सप्तच्छन्दोनिधये नमः ।
६५३ .ॐ सप्तच्छन्दसे नमः ।
६५४ . ॐ सप्तजनाश्रयाय नमः ।
६५५ . ॐ सप्तसामोपगीताय नमः ।
६५६ . ॐ सप्तपातालसंश्रयाय नमः ।
६५७ . ॐ मेधादाय नमः ।
६५८ . ॐ कीर्तिदाय नमः ।
६५९ . ॐ शोकहारिणे नमः ।
६६० . ॐ दौर्भाग्यनाशनाय नमः ।

६६१ . ॐ सर्वरक्षाकराय नमः ।
६६२ . ॐ गर्भदोषघ्ने नमः ।
६६३ . ॐ पुत्रपौत्रदाय नमः ।
६६४ . ॐ प्रतिवादिमुखस्तम्भाय नमः ।
६६५ . ॐ रुष्टचित्तप्रसादनाय नमः ।
६६६ . ॐ पराभिचारशमनाय नमः ।
६६७ . ॐ दुःखन्घे नमः ।
६६८ . ॐ बन्धमोक्षदाय नमः ।
६६९ . ॐ नवद्वारपुराधाराय नमः ।
६७० . ॐ नवद्वारनिकेतनाय नमः ।
६७१ . ॐ नरनारायणस्तुत्याय नमः ।
६७२. ॐ नवनाथमहेश्वराय नमः ।
६७३  . ॐ मेखलिने नमः ।
६७४ . ॐ कवचिने नमः ।
६७५ . ॐ खड् गिने नमः ।


६७६ . ॐ भ्राजिष्णवे नमः ।
६७७ . ॐ जिष्णुसारथये नमः ।
६७८ . ॐ बहुयोजनविस्तीर्णपुच्छाय नमः ।
६७९ . ॐ पुच्छहतासुराय नमः ।
६८० . ॐ दुष्टग्रहनिहन्त्रे नमः ।

६८१ . ॐ पिशाचग्रहघातकाय नमः ।
६८२ . ॐ बालग्रहविनाशिने नमः ।
६८३ . ॐ धर्मनेत्रे नमः ।
६८४ . ॐ कृपाकराय नमः ।
६८५ . ॐ उग्रकृत्याय नमः ।
६८६ . ॐ उग्रवेगाय नमः ।
६८७ . ॐ उग्रनेत्राय नमः  ।
६८८ . ॐ शतक्रतवे नमः ।
६८९ . ॐ शतमन्युनुताय नमः ।
६९० . ॐ स्तुत्याय नमः ।
६९१ . ॐ स्तुतये नमः ।
६९२ . ॐ स्तोत्रे नमः ।
६९३ . ॐ महाबलाय नमः ।
६९४ . ॐ समग्रगुणशालिने नमः ।
६९५ . ॐ व्यग्राय नमः ।
६९६ . ॐ रक्षोविनाशकाय नमः ।
६९७ . ॐ रक्षोऽग्निदाहाय नमः ।
६९८ . ॐ ब्रह्मेशाय नमः ।
६९९ . ॐ श्रीधराय नमः ।
७०० . ॐ भक्तवत्सलाय नमः ।
श्री हनुमान सहस्र नामावली

७०१ . ॐ मेघनादाय नमः ।
७०२ . ॐ मेघरुपाय नमः ।
७०३ . ॐ मेघवृष्टिनिवारकाय नमः ।
७०४ . ॐ मेघजीवनहेतवे नमः ।
७०५ . ॐ मेघश्यामाय नमः ।
७०६ . ॐ परात्मकाय नमः ।
७०७ . ॐ समीरतनयाय नमः ।
७०८ . ॐ योद्ध्रे नमः ।
७०९ . ॐ नृत्यविद्याविशारदाय नमः ।
७१० . ॐ अमोघाय नमः ।
७११ . ॐ अमोघदृष्टये नमः ।
७१२ . ॐ इष्टदाय नमः ।
७१३ . ॐ अरिष्टनाशनाय नमः ।
७१४ . ॐ अर्थाय नमः ।
७१५ . ॐ अनर्थापहारिणे नमः ।
७१६ . ॐ समर्थाय नमः ।
७१७ . ॐ रामसेवकाय नमः ।
७१८ . ॐ अर्थिवन्द्याय नमः ।
७१९ . ॐ असुरारातये नमः ।
७२०. ॐ पुण्डरीकाक्षाय नमः ।

७२१  . ॐ आत्मभुवे नमः ।
७२२ . ॐ संकर्षणाय नमः ।
७२३ . ॐ विशुद्धात्मने नमः ।
७२४ . ॐ विद्याराशये नमः ।
७२५ . ॐ सुरेश्वराय नमः ।


७२६ . ॐ अचलोद्धारकाय नमः ।
७२७ . ॐ नित्याय नमः ।
७२८ . ॐ सेतुकृते नमः ।
७२९ . ॐ रामसारथये नमः ।
७३० . ॐ आनन्दाय नमः ।
७३१. ॐ परमानन्दाय नमः ।
७३२ . ॐ मत्स्याय नमः ।
७३३ . ॐ कूर्माय नमः ।
७३४ . ॐ निराश्रयाय नमः ।
७३५ . ॐ वाराहाय नमः ।
७३६ . ॐ नारसिंहाय नमः ।
७३७ . ॐ वामनाय नमः ।
७३८ . ॐ जगदग्निजाय नमः ।
७३९ . ॐ रामाय नमः ।
७४० . ॐ कृष्णाय नमः ।

७४१ . ॐ शिवाय नमः ।
७४२ . ॐ बुद्धाय नमः ।
७४३ . ॐ कल्किने नमः ।
७४४ . ॐ रामाश्रयाय नमः ।
७४५ . ॐ हरये नमः ।
७४६ . ॐ नन्दिने नमः ।
७४७ . ॐ भृंगिणे नमः ।
७४८ . ॐ चण्डिने नमः ।
७४९ . ॐ गणेशाय नमः ।
७५० . ॐ गणसेविताय नमः ।
श्री हनुमान सहस्र नामावली

७५१ . ॐ कर्माध्यक्षाय नमः ।
७५२ . ॐ सुराध्यक्षाय नमः ।
७५३ . ॐ विश्रामाय नमः ।
७५४ . ॐ जगतीपतये नमः ।
७५५ . ॐ जगन्नाथाय नमः ।
७५६ . ॐ कपीशाय नमः ।
७५७ . ॐ सर्वावासाय नमः ।
७५८ . ॐ सदाश्रयाय नमः ।
७५९ . ॐ सुग्रीवादिस्तुताय नमः ।
७६० . ॐ दान्ताय नमः ।

७६१ . ॐ सर्वकर्मणे नमः ।
७६२ . ॐ प्लवंगमाय नमः ।
७६३ . ॐ नखदारितरक्षसे नमः ।
७६४ . ॐ नखयुद्धविशारदाय नमः ।
७६५ . ॐ कुशलाय नमः ।
७६६ . ॐ सुधनाय नमः ।
७६७ . ॐ शेषाय नमः ।
७६८ . ॐ वासुकये नमः ।
७६९ . ॐ तक्षकाय नमः ।
७७० . ॐ स्वर्णवर्णाय नमः ।
७७१ . ॐ बलाढयाय नमः ।
७७२ . ॐ पुरुजेत्रे नमः ।
७७३ . ॐ अघनाशनाय नमः ।
७७४ . ॐ कैवल्यरुपाय नमः ।
७७५ . ॐ कैवल्याय नमः ।


७७६ . ॐ गरुडाय नमः ।
७७७ . ॐ पन्नगोरगाय नमः ।
७७८ . ॐ किल् किल् रावहतारातये नमः ।
७७९ . ॐ गर्वपर्वतभेदनाय नमः ।
७८० . ॐ वज्रांगाय नमः ।

७८१ . ॐ वज्रदंष्ट्राय नमः ।
७८२ . ॐ भक्तवज्रनिवारकाय नमः ।
७८३ . ॐ नखायुधाय नमः ।
७८४ . ॐ मणिग्रीवाय नमः ।
७८५ . ॐ ज्वालामालिने नमः ।
७८६ . ॐ भास्कराय नमः ।
७८७ . ॐ प्रौढप्रतापाय नमः ।
७८८ . ॐ तपनाय नमः ।
७८९ . ॐ भक्ततापनिवारकाय नमः ।
७९० . ॐ शरणाय नमः ।
७९१ . ॐ जीवनाय नमः ।
७९२ . ॐ भोक्त्रे नमः ।
७९३ . ॐ नानाचेष्टाय नमः ।
७९४ . ॐ अचन्चलाय नमः ।
७९५ . ॐ स्वस्तिमते नमः ।
७९६ . ॐ स्वास्तिदाय नमः ।
७९७ . ॐ दुःखशातनाय नमः ।
७९८ . ॐ पवनात्मजाय नमः ।
७९९ . ॐ पावनाय नमः ।
८०० . ॐ पवनाय नमः ।
श्री हनुमान सहस्र नामावली

८०१ . ॐ कान्ताय नमः ।
८०२ . ॐ भक्तागःसहनाय नमः ।
८०३ . ॐ बलिने नमः ।
८०४ . ॐ मेघनादरिपवे नमः ।
८०५ . ॐ मेघनादसंहतराक्षसाय नमः ।
८०६ . ॐ क्षराय नमः ।
८०७ . ॐ अक्षराय नमः ।
८०८ . ॐ विनीतात्मने नमः ।
८०९ . ॐ वानरेशाय नमः ।
८१० . ॐ संता गतये नमः ।
८११ . ॐ श्रीकण्ठाय नमः ।
८१२ . ॐ शितिकण्ठाय नमः ।
८१३ . ॐ सहायाय नमः ।
८१४ . ॐ सहनायकाय नमः ।
८१५ . ॐ अस्थूलाय नमः ।
८१६ . ॐ अनणवे नमः ।
८१७ . ॐ भर्गाय नमः ।
८१८ . ॐ दिव्याय नमः ।
८१९ . ॐ संसृतिनाशनाय नमः ।
८२० . ॐ अध्यात्मविद्यासाराय नमः ।

८२१ . ॐ अध्यात्मकुशलाय नमः ।
८२२ . ॐ सुधिये नमः ।
८२३ . ॐ अकल्मषाय नमः ।
८२४ . ॐ सत्यहेतवे नमः ।
८२५ . ॐ सत्यदाय नमः ।


८२६ . ॐ सत्यगोचराय नमः ।
८२७ . ॐ सत्यगर्भाय नमः ।
८२८ . ॐ सत्यरुपाय नमः ।
८२९ . ॐ सत्याय नमः ।
८३० . ॐ सत्यपराक्रमाय नमः ।
८३१ . ॐ अन्जनाप्राणलिंगाय नमः ।
८३२ . ॐ वायुवंशोद्भवाय नमः ।
८३३ . ॐ शुभाय नमः ।
८३४ . ॐ भद्ररुपाय नमः ।
८३५ . ॐ रुद्ररुपाय नमः ।
८३६ . ॐ सुरुपाय नमः ।
८३७ . ॐ चित्ररुपधृषे नमः ।
८३८ . ॐ मैनाकवन्दिताय नमः ।
८३९ . ॐ सूक्ष्मदर्शनाय नमः ।
८४० . ॐ विजयाय नमः ।

८४१ . ॐ जयाय नमः ।
८४२ . ॐ क्रान्तदिड्.मण्डलाय नमः ।
८४३ . ॐ रुद्राय नमः ।
८४४ . ॐ प्रकटीकृतविक्रमाय नमः ।
८४५ . ॐ कम्बुकण्ठाय नमः ।
८४६ . ॐ प्रसन्नात्मने नमः ।
८४७ . ॐ हृस्वनासाय नमः ।
८४८ . ॐ वृकोदराय नमः ।
८४९ . ॐ लम्बौष्ठाय नमः ।
८५० . ॐ कुण्डलिने नमः ।
श्री हनुमान सहस्र नामावली

८५१ . ॐ चित्रमालिने नमः ।
८५२ . ॐ योगविदां वराय नमः ।
८५३ . ॐ विपश्चिते नमः ।
८५४ . ॐ कवये नमः ।
८५५ . ॐ आनन्दविग्रहाय नमः ।
८५६ . ॐ अनल्पशासनाय नमः ।
८५७ . ॐ फ़ाल्गुनीसूनवे नमः ।
८५८ . ॐ अव्यग्राय नमः ।
८५९ . ॐ योगात्मने नमः ।
८६० . ॐ योगतत्पराय नमः ।

८६१ . ॐ योगविदे नमः ।
८६२ . ॐ योगकर्त्रे नमः ।
८६३ . ॐ योगयोनये नमः ।
८६४ . ॐ दिगम्बराय नमः ।
८६५ . ॐ अकारादिहकारान्तवर्णनिर्मितविग्रहाय नमः ।
८६६ . ॐ उलूखलमुखाय नमः ।
८६७ . ॐ सिद्धसंस्तुताय नमः ।
८६८ . ॐ प्रमथेश्वराय नमः ।
८६९ . ॐ श्लिष्टजंघाय नमः ।
८७० . ॐ श्लिष्टजानवे नमः ।
८७१ . ॐ श्लिष्टपाणये नमः ।
८७२ . ॐ शिखाधराय नमः ।
८७३ . ॐ सुशर्मणे नमः ।
८७४ . ॐ अमितशर्मणे नमः ।
८७५ . ॐ नारायणपरायणाय नमः ।

८७६ . ॐ जिष्णवे नमः ।
८७७ . ॐ भविष्णवे नमः ।
८७८ . ॐ रोचिष्णवे नमः ।
८७९ . ॐ ग्रसिष्णवे नमः ।
८८० . ॐ स्थाणवे नमः ।

८८१ . ॐ हरिरुद्रानुसेकाय नमः ।
८८२ . ॐ कम्पनाय नमः ।
८८३ . ॐ भूमिकम्पनाय नमः ।
८८४ . ॐ गुणप्रवाहाय नमः ।
८८५ . ॐ सूत्रात्मने नमः ।
८८६ . ॐ वीतरागस्तुतिप्रियाय नमः ।
८८७ . ॐ नागकन्याभयध्वंसिने नमः ।
८८८ . ॐ रुक्मवर्णाय नमः ।
८८९ . ॐ कपालभृते नमः ।
८९० . ॐ अनाकुलाय नमः ।
८९१ . ॐ भवोपायाय नमः ।
८९२ . ॐ अनपायाय नमः ।
८९३ . ॐ वेदपारगाय नमः ।
८९४ . ॐ अक्षराय नमः ।
८९५ . ॐ पुरुषाय नमः  ।
८९६ . ॐ लोकनाथाय नमः ।
८९७ . ॐ ऋक्षप्रभवे नमः ।
८९८ . ॐ दृढाय नमः ।
८९९ . ॐ अश्टागं योग फ़लभुजे नमः।
९०० . ॐ सत्यसंधाय नमः ।
श्री हनुमान सहस्र नामावली

९०१ . ॐ पुरुष्टुताय नमः ।
९०२ . ॐ श्मशानस्थाननिलयाय नमः।
९०३ . ॐ प्रेतविद्रावणक्षमाय नमः ।
९०४ . ॐ पन्चाक्षरपराय नमः ।
९०५ . ॐ पन्चमातृकाय नमः ।
९०६ . ॐ रन्जनध्वजाय नमः ।
९०७ . ॐ योगिनीवृन्दवन्द्यश्रियै नमः ।
९०८ . ॐ शत्रुन्घाय नमः ।
९०९ . ॐ अनन्तविक्रमाय नमः ।
९१० . ॐ ब्रह्मचारिणे नमः ।
९११ . ॐ इन्द्रियरिपवे नमः ।
९१२ . ॐ धृतदण्डाय नमः ।
९१३ . ॐ दशात्मकाय नमः ।
९१४ . ॐ अप्रपन्चाय नमः ।
९१५ . ॐ सदाचाराय नमः ।
९१६ . ॐ शूरसेनाविदारकाय नमः ।
९१७ . ॐ वृद्धाय नमः ।
९१८ . ॐ प्रमोदाय नमः ।
९१९ . ॐ आनन्दाय नमः ।
९२० . ॐ सप्तद्वीपपतिन्धराय नमः ।

९२१ . ॐ नवद्वारपुराधाय नमः ।
९२२ . ॐ प्रत्यग्राय नमः ।
९२३ . ॐ सामगायकाय नमः ।
९२४ . ॐ षट्चक्रधान्मे नमः ।
९२५ . ॐ स्वर्लोकाभयकृते नमः ।

९२६  . ॐ मानदाय नमः ।
९२७ . ॐ मदाय नमः ।
९२८ . ॐ सर्ववश्यकराय नमः ।
९२९ . ॐ शक्तये नमः ।
९३० . ॐ अनन्ताय नमः ।
९३१ . ॐ अनन्तमंगलाय  ।
९३२ . ॐ अष्टमूर्तये नमः ।
९३३ . ॐ नयोपेताय नमः
९३४ . ॐ विरुपाय नमः ।
९३५ . ॐ सुरसुन्दराय नमः ।
९३६ . ॐ धूमकेतव नमः ।
९३७ . ॐ महाकेतवे नमः ।
९३८ . ॐ सत्यकेतवे नमः ।
९३९ . ॐ महारथाय नमः ।
९४० . ॐ नन्दिप्रियाय नमः ।
९४१ . ॐ स्वतन्त्राय नमः ।
९४२ . ॐ मेखलिने नमः ।
९४३ . ॐ डमरुप्रियाय नमः ।
९४४ . ॐ लौहांगाय नमः ।
९४५ . ॐ सर्वविदे नमः ।
९४६ . ॐ धन्विने नमः ।
९४७ . ॐ खण्डलाय नमः ।
९४८ . ॐ शर्वाय नमः ।
९४९ . ॐ ईश्वराय नमः ।
९५० . ॐ फ़लभुजे नमः ।

श्री हनुमान सहस्र नामावली
९५१ . ॐ फ़लहस्ताय नमः ।
९५२ . ॐ सर्वकर्मफ़लप्रदाय नमः ।
९५३ . ॐ धर्माध्यक्षाय नमः ।
९५४ . ॐ धर्मपालाय नमः ।
९५५ . ॐ धर्माय नमः ।
९५६ . ॐ धर्मप्रदाय नमः ।
९५७ . ॐ अर्थदाय नमः ।
९५८ . ॐ पन्चविंशतितत्त्वज्ञाय नमः ।
९५९ . ॐ तारकाय नमः ।
९६० . ॐ ब्रह्मतत्पराय नमः ।
९६१ . ॐ त्रिमार्गवसतये नमः ।
९६२ . ॐ भीमाय नमः ।
९६३ . ॐ सर्वदुःखनिबर्हणाय नमः ।
९६४ . ॐ ऊर्जस्वते नमः ।
९६५ . ॐ निष्कलाय नमः ।
९६६ . ॐ शूलिने नमः ।
९६७ . ॐ मौलिने नमः ।
९६८ . ॐ गर्जन्निशाचराय नमः ।
९६९ . ॐ रक्ताम्बरधराय नमः ।
९७० . ॐ रक्ताय नमः ।
९७१ . ॐ रक्तमाल्याय नमः ।
९७२ . ॐ विभूषणाय नमः ।
९७३ . ॐ वनमालिने नमः ।
९७४ . ॐ शुभांगाय नमः ।
९७५ . ॐ श्वेताय नमः ।
 ९७६ . ॐ श्वेताम्बराय नमः ।
९७७ . ॐ यूने नमः ।
९७८ . ॐ जयाय नमः ।
९७९ . ॐ अजयपरीवाराय नमः ।
९८० . ॐ सहस्त्रवदनाय नमः ।
 ९८१ . ॐ कपये नमः ।
९८२ . ॐ शाकिनीडाकिनीयक्षरक्षोभूतप्रभन्जकाय नमः ।
९८३ . ॐ सद्योजाताय नमः ।
९८४ . ॐ कामगतये नमः ।
९८५ . ॐ ज्ञानमूर्तये नमः ।
९८६ . ॐ यशस्कराय नमः ।
९८७ . ॐ शम्भुतेजसे नमः ।
९८८ . ॐ सार्वभौमाय नमः ।
९८९ . ॐ विष्णुभक्ताय नमः ।
९९० . ॐ प्लवंगमाय नमः ।
९९१  . ॐ चतुर्नवतिमन्त्रज्ञाय नमः ।
९९२ . ॐ पौलस्त्यबलदर्पघ्ने नमः ।
९९३ . ॐ सर्वलक्ष्मीप्रदाय नमः ।
९९४ . ॐ श्रीमते नमः ।
९९५ . ॐ अंगदप्रियाय नमः ।
९९६ . ॐ ईडिताय नमः ।
९९७ . ॐ स्मृतिबीजाय नमः ।
९९८ . ॐ सुरेशानाय नमः ।
९९९ . ॐ संसारभयनाशनाय नमः ।
१००० . ॐ उत्तमाय नमः ।

।। इति मन्त्रमहार्णवे श्रीहनुमत्सहस्त्रनामावलिः सम्पूर्णा ||


Share:

कोई टिप्पणी नहीं: