श्री हनुमान सहस्र नामावली१ . ॐ हनुमते नमः ।
२ . ॐ श्रीप्रदाय नमः ।
३ . ॐ वायुपुत्राय नमः ।
४ . ॐ रुद्राय नमः ।
५ . ॐ अनघाय नमः ।
६ . ॐ अजराय नमः ।
७ . ॐ अमृत्यवे नमः।
८ . ॐ वीरवीराय नमः ।
९ . ॐ ग्रामवासाय नमः ।
१० . ॐ जनाश्रयाय नमः ।
११ . ॐ धनदाय नमः ।
१२ . ॐ निर्गुणाय नमः ।
१३ . ॐ अकायाय नमः ।
१४ . ॐ वीराय नमः ।
१५ . ॐ निधिपतये नमः ।
१६ . ॐ मुनये नमः ।
१७ . ॐ  पिंगालक्षाय ।
१८ . ॐ वरदाय नमः ।
१९ . ॐ वाग्मिने नमः ।
२० . ॐ सीताशोकविनाशनाय नमः ।
२१ . ॐ शिवाय नमः ।
२२ . ॐ सर्वस्मै नमः ।
२३ . ॐ परस्मै नमः ।
२४ . ॐ अव्यक्ताय नमः ।
२५ . ॐ व्यक्ताव्यक्ताय नमः ।
२६ . ॐ रसाधराय नमः ।
२७ . ॐ पिंगकेशाय ।
२८ . ॐ पिंगरोम्णे ।
२९ . ॐ श्रुतिगम्याय नमः ।
३० . ॐ सनातनाय नमः ।
३१ . ॐ अनादये नमः ।
३२ . ॐ भगवते नमः ।
३३ . ॐ देवाय नमः ।
३४ . ॐ विश्वहेतवे नमः ।
३५ . ॐ निरामयाय नमः ।
३६ . ॐ आरोग्यकर्त्रे नमः ।
३७  . ॐ विश्वेशाय नमः ।
३८ . ॐ विश्वनाथाय नमः ।
३९ . ॐ हरीश्वराय नमः ।
४० . ॐ भर्गाय नमः ।
४१ . ॐ रामाय नमः ।
४२ . ॐ रामभक्ताय नमः ।
४३ . ॐ कल्याणप्रकृतये नमः ।
४४ . ॐ स्थिराय नमः ।
४५ . ॐ विश्वम्भराय नमः ।
४६ . ॐ विश्वमूर्तये नमः ।
४७ . ॐ विश्वाकाराय नमः ।
४८ . ॐ विश्वपाय नमः ।
४९ . ॐ विश्वात्मने नमः ।
५० . ॐ विश्वसेव्याय नमः ।

श्री हनुमान सहस्र नामावली
५१ . ॐ विश्वस्मै नमः ।
५२ . ॐ विश्वहराय नमः ।
५३ . ॐ रवये नमः ।
५४ . ॐ विश्वचेष्टाय नमः ।
५५ . ॐ विश्वगम्याय नमः ।
५६ . ॐ विश्वध्येयाय नमः ।
५७ . ॐ कलाधराय नमः ।
५८ . ॐ प्लवंगमाय नमः ।
५९ . ॐ कपिश्रेष्ठाय नमः ।
६० . ॐ ज्येष्ठाय नमः ।
६१ . ॐ वैद्याय नमः ।
62. ॐ वनेचराय नमः ।
६३  . ॐ बालाय नमः ।
६४ . ॐ वृद्धाय नमः ।
६५ . ॐ यूने नमः ।
६६ . ॐ तत्त्वाय नमः ।
६७ . ॐ तत्त्वगम्याय नमः ।
६८ . ॐ सख्ये नमः ।
६९ . ॐ अजाय नमः ।
७० . ॐ अञ्जनासूनवे नमः ।
७१ . ॐ अव्यग्राय नमः ।
७२ . ॐ ग्रामख्याताय नमः ।
७३ . ॐ धराधराय नमः ।
७४ . ॐ भूर्लोकाय नमः ।
७५ . ॐ भुवर्लोकाय नमः ।
७६ . ॐ स्वर्लोकाय नमः ।
७७ . ॐ महर्लोकाय नमः ।
७८ . ॐ जनलोकाय नमः ।
७९ . ॐ तपोलोकाय नमः ।
८० . ॐ अव्ययाय नमः ।
८१ . ॐ सत्याय नमः ।
८२ . ॐ ओंकारगम्याय ।
८३ . ॐ प्रणवाय नमः ।
८४ . ॐ व्यापकाय नमः ।
८५ . ॐ अमलाय नमः ।
८६ . ॐ शिवधर्मप्रतिष्ठात्रे नमः ।
८७ . ॐ रामेष्टाय नमः ।
८८ . ॐ फ़ाल्गुनप्रियाय नमः ।
८९ . ॐ गोष्पदीकृतवारीशाय नमः ।
९० . ॐ पूर्णकामाय नमः ।
९१ . ॐ धरापतये नमः ।
९२ . ॐ रक्षोन्घाय नमः ।
९३ . ॐ पुण्डरीकाक्षाय नमः ।
९४ . ॐ शरणागतवत्सलाय नमः ।
९५ . ॐ जानकीप्राणदत्रे नमः ।
९६ . ॐ रक्षःप्राणापहारकाय नमः ।
९७ . ॐ पूर्णाय नमः ।
९८ . ॐ सत्यायः नमः ।
९९ . ॐ पीतवाससे नमः ।
१०० . ॐ दिवाकरसमप्रभाय नमः ।

श्री हनुमान सहस्र नामावली
१०१ . ॐ देवोद्यानविहारिणे नमः ।
१०२ . ॐ देवताभयभयन्जनाय नमः ।
१०३ . ॐ भक्तोदयाय नमः ।
१०४ . ॐ भक्तलब्धाय नमः ।
१०५ . ॐ भक्तपालनतत्पराय नमः ।
१०६ . ॐ द्रोणहर्त्रे नमः ।
१०७ . ॐ शक्तिनेत्रे नमः ।
१०८ . ॐ शक्तिराक्षसमारकाय नमः ।
१०९ . ॐ अक्षन्घाय नमः ।
११० . ॐ रामदूताय नमः ।
१११ . ॐ शाकिनीजीवहारकाय नमः ।
११२ . ॐ बुबुकारहतारातये नमः ।
११३ . ॐ गर्वपर्वतमर्दनाय नमः ।
११४ . ॐ हेतवे नमः ।
११५ . ॐ अहेतवे नमः ।
११६ . ॐ प्रांशवे नमः ।
११७ . ॐ विश्वभर्त्रे नमः ।
११८ . ॐ जगद् गुरवे नमः ।
११९ . ॐ जगन्नेत्रे नमः ।
१२० . ॐ जगन्नाथाय नमः ।
१२१ . ॐ जगदीशाय नमः ।
१२२ . ॐ जनेश्वराय नमः ।
१२३ . ॐ जगद्धिताय नमः ।
१२४ . ॐ हरये नमः ।
१२५ . ॐ श्रीशाय नमः ।
१२६ . ॐ गरुडस्मयभन्जनाय नमः ।
१२७ . ॐ पार्थध्वजाय नमः ।
१२८ . ॐ वायुपुत्राय नमः ।
१२९ . ॐ अमितपुच्छाय नमः ।
१३० . ॐ अमितविक्रमाय नमः ।
131.  ॐ ब्रह्मपुच्छाय नमः ।
१३२ . ॐ परब्रह्मपुच्छाय नमः ।
१३३ . ॐ रामेष्टकारकाय नमः ।
१३४ . ॐ सुग्रीवादियुताय नमः ।
१३५ . ॐ ज्ञानिने नमः ।
१३६ . ॐ वानराय नमः ।
१३७ . ॐ वानरेश्वराय नमः ।
१३८ . ॐ कल्पस्थायिने नमः ।
१३९ . ॐ चिरन्जीविने नमः ।
१४० . ॐ तपनाय नमः ।
१४१ . ॐ सदाशिवाय नमः ।
१४२ . ॐ सन्नतये नमः ।
१४३ . ॐ सन्दतये नमः ।
१४४ . ॐ भुक्तिमुक्तिदाय नमः ।
१४५ . ॐ कीर्तिदायकाय नमः ।
१४६ . ॐ कीर्तये नमः ।
१४७ . ॐ कीर्तिप्रदाय नमः ।
१४८ . ॐ समुद्राय नमः ।
१४९ . ॐ श्रीप्रदाय नमः ।
१५० . ॐ शिवाय नमः ।

श्री हनुमान सहस्र नामावली
१५१ . ॐ भक्तोदयाय नमः ।
१५२ . ॐ भक्तगम्याय नमः ।
१५३ . ॐ भक्तभाग्यप्रदायकाय नमः ।
१५४ . ॐ उदधिक्रमणाय नमः ।
१५५ . ॐ देवाय नमः ।
१५६ . ॐ संसारभयनाशनाय नमः ।
१५७ . ॐ वार्धिबन्धनकृते नमः ।
१५८ . ॐ विश्वजेत्रे नमः ।
१५९ . ॐ विश्वप्रतिष्ठिताय नमः ।
१६० . ॐ लंकारये नमः ।
१६१ . ॐ कालपुरुषाय नमः ।
१६२ . ॐ लकंशग्रहभन्जनाय नमः ।
१६३ . ॐ भूतावासाय नमः ।
१६४ . ॐ वासुदेवाय नमः ।
१६५ . ॐ वसवे नमः ।
१६६ . ॐ त्रिभुवनेश्वराय नमः ।
१६७ . ॐ श्रीरामरुपाय नमः ।
१६८ . ॐ कृष्णाय नमः ।
१६९ . ॐ लंकाप्रासादभन्जकाय नमः ।
१७० . ॐ कृष्णाय नमः ।
१७१ . ॐ कृष्णस्तुताय नमः ।
१७२ . ॐ शान्ताय नमः ।
१७३ . ॐ शान्तिदाय नमः ।
१७४ . ॐ विश्वपावनाय नमः ।
१७५ . ॐ विश्वभोक्त्रे नमः ।
१७६ . ॐ मारन्घाय नमः ।
१७७ . ॐ ब्रह्मचारिणे नमः ।
१७८  . ॐ जितेन्द्रियाय नमः ।
१७९ . ॐ ऊर्ध्वगाय नमः ।
१८० . ॐ  लांगुलिने ।
१८१ . ॐ मालिने नमः ।
१८२ . ॐ लांगूलाहतराक्षसाय नमः ।
१८३ . ॐ समीरतनुजाय नमः ।
१८४ . ॐ वीराय नमः ।
१८५ . ॐ वीरताराय नमः ।
१८६ . ॐ जयप्रदाय नमः ।
१८७ . ॐ जगन्मंगलदाय नमः ।
१८८ . ॐ पुण्याय नमः ।
१८९ . ॐ पुण्यश्रवणकीर्तनाय नमः ।
१९० . ॐ पुण्यकीर्तये नमः ।
१९१ . ॐ पुण्यगतये नमः ।
१९२ . ॐ जगत्पावनापावनाय नमः ।
१९३ . ॐ देवेशाय नमः ।
१९४ . ॐ जितमाराय नमः ।
१९५ . ॐ रामभक्तिविधायकाय नमः ।
१९६ . ॐ ध्यात्रे नमः ।
१९७ . ॐ ध्येयाय नमः ।
१९८ . ॐ लयाय नमः ।
१९९ . ॐ साक्षिणे नमः ।
२०० . ॐ चेतसे नमः ।

श्री हनुमान सहस्र नामावली
२०१ . ॐ चैतन्यविग्रहाय नमः ।
२०२ . ॐ ज्ञानदाय नमः ।
२०३ . ॐ प्राणदाय नमः ।
204. ॐ प्राणाय नमः ।
२०५ . ॐ जगत्प्राणाय नमः ।
२०६ . ॐ समीरणाय नमः ।
२०७ . ॐ विभीषणप्रियाय नमः ।
२०८ . ॐ शूराय नमः ।
२०९ . ॐ पिप्पलाश्रयसिद्धिदाय नमः ।
२१० . ॐ सिद्धाय नमः ।
२११ . ॐ सिद्धाश्रयाय नमः ।
२१२ . ॐ कालाय नमः ।
२१३ . ॐ महोक्षाय नमः ।
२१४ . ॐ कालाजान्तकाय नमः ।
२१५ . ॐ लंकेशनिधनाय नमः ।
२१६ . ॐ स्थायिने नमः ।
२१७  . ॐ श्रीपरीवाराय नमः।
२१८. ॐ श्रिताय नमः।
२१९. . ॐ रुद्राय नमः ।
२२०  . ॐ कामदुहे नमः ।
२२१ . ॐ प्रलयान्तकाय नमः ।
२२२ . ॐ कपिलाय नमः ।
२२३ . ॐ कपिशाय नमः ।
२२४ . ॐ पुण्यराशये नमः ।
२२५ . ॐ द्वादशराशिगाय नमः ।
२२६ . ॐ सर्वाश्रयाय नमः ।
२२७ . ॐ अप्रमेयात्मने नमः ।
२२८ . ॐ रेवत्यादिनिवारकाय नमः ।
२२९ . ॐ लक्ष्मणप्राणदात्रे नमः ।
२३० . ॐ सीताजीवनहेतुकाय नमः ।
२३१ . ॐ रामध्येयाय नमः ।
२३२ . ॐ हृषिकेशाय नमः ।
२३३ . ॐ विष्णुभक्ताय नमः ।
२३४ . ॐ जटिने नमः ।
२३५ . ॐ बलिने नमः ।
२३६ . ॐ देवारिदर्पन्घे नमः ।
२३७ . ॐ होत्रे नमः ।
२३८ . ॐ धात्रे नमः ।
२३९ . ॐ कर्त्रे नमः ।
२४० . ॐ जगत्प्रभवे नमः ।
२४१ . ॐ नगरग्रामपालाय नमः ।
242. ॐ शुद्धाय नमः ।
२४३ . ॐ बुद्धाय नमः ।
२४४ . ॐ निरत्रपाय नमः ।
२४५ . ॐ निरन्जनाय नमः ।
२४६ . ॐ निर्विकल्पाय नमः ।
२४७ . ॐ गुणातीताय नमः ।
२४८ . ॐ भयंकराय नमः ।
२४९ . ॐ हनुमते नमः ।
२५० . ॐ दुराराध्याय नमः ।

श्री हनुमान सहस्र नामावली
२५१ . ॐ तपःसाध्याय नमः ।
२५२ . ॐ महेश्वराय नमः ।
२५३ . ॐ जानकीधनशोकोत्थतापहर्त्रे नमः ।
२५४ . ॐ परात्परस्मै नमः ।
२५५ . ॐ वाड्.मयाय नमः ।
२५६ . ॐ सदसद्रूपाय नमः ।
२५७ . ॐ कारणाय नमः ।
२५८ . ॐ प्रकृतेः परस्मै नमः ।
२५९ . ॐ भाग्यदाय नमः
२६० . ॐ निर्मलाय नमः ।
२६१ . ॐ नेत्रे नमः ।
२६२ . ॐ पुच्छलंकाविदाहकाय नमः ।
२६३ . ॐ पुच्छबद्धयातुधानाय नमः ।
२६४ . ॐ यातुधानरिपुप्रियाय नमः ।
२६५ . ॐ छायापहारिणे नमः ।
२६६ . ॐ भूतेशाय नमः ।
२६७ . ॐ लोकेशाय नमः ।
२६८ . ॐ सन्दतिप्रदाय नमः ।
२६९ . ॐ प्लवंगमेश्वराय नमः ।
२७० . ॐ क्रोधाय नमः ।
२७१ . ॐ क्रोधसंरक्तलोचनाय नमः ।
२७२ . ॐ सौम्याय नमः ।
२७३ . ॐ गुरवे नमः ।
२७४ . ॐ काव्यकर्त्रे नमः ।
२७५ . ॐ भक्तानां वरप्रदाय नमः ।
२७६ . ॐ भक्तानुकम्पिने नमः ।
२७७ . ॐ विश्वेशाय नमः ।
२७८ . ॐ पुरुहूताय नमः ।
२७९ . ॐ पुरंदराय नमः ।
२८० . ॐ क्रोधहर्त्रे नमः ।
२८१ . ॐ तमोहर्त्रे नमः ।
२८२ . ॐ भक्ताभयवरप्रदाय नमः ।
२८३ . ॐ अगन्ये नमः ।
२८४ . ॐ विभावसते नमः ।
२८५ . ॐ भास्वते नमः ।
२८६ . ॐ यमाय नमः ।
२८७ . ॐ निॠतये नमः ।
२८८ .  ॐ वरुणाय नमः ।
२८९ . ॐ वायुगतिमते नमः ।
२९० . ॐ वायवे नमः ।
२९१ . ॐ कौबेराय नमः ।
२९२ . ॐ ईश्वराय नमः ।
२९३.ॐ श्रीपरीवाराय नमः।
२९४. ॐ श्रिताय नमः।
२९५ . ॐ रुद्राय नमः ।
२९६. ॐ कामदुहे नमः
२९७ . ॐ गुरवे नमः ।
२९८ . ॐ काव्याय नमः ।
२९९ . ॐ शनैश्चराय नमः ।
३०० . ॐ राहवे नमः ।
३०१  . ॐ केतव नमः ।
३०२ . ॐ मरुते नमः ।
३०३ . ॐ होत्रे नमः ।
३०४ . ॐ दात्रे नमः ।
३०५ . ॐ हर्त्रे नमः ।
३०६ . ॐ समीरजाय नमः ।
३०७ . ॐ मशकीकृतदेवारये नमः ।
३०८ . ॐ दैत्यारये नमः ।
३०९ . ॐ मधुसूदनाय नमः ।
३१० . ॐ कामाय नमः ।
३११ . ॐ कपये नमः ।
३१२ . ॐ कामपालाय नमः ।
३१३ . ॐ कपिलाय नमः ।
३१४ . ॐ विश्वजीवनाय नमः ।
३१५ . ॐ भागीरथीपदाम्भोजाय नमः ।
३१६ . ॐ सेतुबन्धविशारदाय नमः ।
३१७ . ॐ स्वाहायै नमः ।
३१८ . ॐ स्वधायै नमः ।
३१९ . ॐ हविषे नमः ।
३२० . ॐ कव्याय नमः ।

३२१ . ॐ हव्यवाहप्रकाशकाय नमः ।
३२२ . ॐ स्वप्रकाशाय नमः ।
३२३ . ॐ महावीराय नमः ।
३२४ . ॐ लघवे नमः ।
३२५ . ॐ ऊर्जितविक्रमाय नमः ।

३२६ . ॐ उड्डीनोड्डीनगतिमते नमः ।
३२७ . ॐ सन्दतये नमः ।
३२८ . ॐ पुरुषोत्तमाय नमः ।
३२९ . ॐ जगदात्मने नमः ।
३३० . ॐ जगद्योनये नमः ।
३३१ . ॐ जगदन्ताय नमः ।
३३२ . ॐ अनन्तकाय नमः ।
३३३ . ॐ विपाप्मने नमः ।
३३४ .  ॐ निश्कलंकाय नमः ।
३३५ . ॐ महते नमः ।
३३६ . ॐ महदहंकृतये नमः ।
३३७ . ॐ खाय नमः ।
३३८ . ॐ वायवे नमः ।
३३९ . ॐ पृथिव्यै नमः ।
३४० . ॐ अद्भ्यो नमः ।

३४१ . ॐ वह्नये नमः ।
३४२ . ॐ दिक्पालाय नमः ।
३४३ . ॐ क्षेत्रज्ञाय नमः ।
३४४ . ॐ क्षेत्रहर्त्रे नमः ।
३४५ . ॐ पल्वलीकृतसागराय नमः ।
३४६ . ॐ हिरण्मयाय नमः ।
३४७ . ॐ पुराणाय नमः ।
३४८ . ॐ खेचराय नमः ।
३४९ . ॐ भूचराय नमः ।
३५० . ॐ अमराय नमः ।
३५१ . ॐ हिरण्यगर्भाय नमः ।
३५२ . ॐ सूत्रात्मने नमः ।
३५३  ॐ राजराजाय नमः ।
३५४ . ॐ विशांपतये नमः ।
३५५ . ॐ वेदान्तवेद्याय नमः ।
३५६ . ॐ उदीन्थाय नमः ।
३५७ . ॐ वेदवेदांगपारगाय नमः ।
३५८ . ॐ प्रतिग्रामस्थितये नमः ।
३५९ . ॐ सद्यः स्फ़ूर्तिदात्रे नमः ।
३६० . ॐ गुणाकराय नमः ।
३६१ . ॐ नक्षत्रमालिने नमः ।
३६२ . ॐ भूतात्मने नमः ।
३६३ . ॐ सुरभये नमः ।
३६४ . ॐ कल्पपादपाय नमः ।
३६५ . ॐ चिन्तामणये नमः ।
३६६ . ॐ गुणनिधये नमः ।
३६७ . ॐ प्रजाधाराय नमः ।
३६८ . ॐ अनुत्तमाय नमः ।
३६९ . ॐ पुण्यश्लोकाय नमः ।
३७० . ॐ पुरारातये नमः ।
३७१ . ॐ ज्योतिष्मते नमः ।
३७२ . ॐ शर्वरीपतये नमः ।
३७३ . ॐ किल्   किलारावसंत्रस्तभूतप्रेतपिचाशाचकाय नमः ।
३७४ . ॐ ऋणत्रयहराय नमः ।
३७६ . ॐ स्थूलाय नमः ।
३७७ . ॐ स्थूलाय नमः ।
३७८ . ॐ पुंसे नमः ।
३७९ . ॐ अपस्मारहराय नमः ।
३८० . ॐ स्मर्त्रे नमः ।
 ३८१ . ॐ श्रुतये नमः ।
३८२ . ॐ गाथायै नमः ।
३८३ . ॐ स्मृतये नमः ।
३८४ . ॐ मनवे नमः ।
३८५ . ॐ स्वर्गद्वाराय नमः ।
३८६ . ॐ प्रजाद्वाराय नमः ।
३८७ . ॐ मोक्षद्वाराय नमः ।
३८८ . ॐ यतीश्वराय नमः ।
३८९ . ॐ नादरुपाय नमः ।
३९० . ॐ परस्मै ब्रह्मणे नमः ।
३९१ . ॐ ब्रह्मणे नमः ।
३९२ . ॐ ब्रह्मपुरातनाय नमः ।
३९३ . ॐ एकस्मै नमः ।
३९४ . ॐ अनेकस्मै नमः ।
३९५  . ॐ जनाय नमः ।
३९६ . ॐ शुक्लाय नमः ।
३९७ . ॐ स्वंयज्योतिषे नमः ।
३९८ . ॐ अनाकुलाय नमः ।
३९९ . ॐ ज्योतिर्ज्योतिषे नमः ।
४०० . ॐ अनादये नमः ।


४०१ . ॐ सात्त्विकाय नमः ।
४०२ . ॐ राजसाय नमः ।
४०३ . ॐ तमाय नमः ।
४०४ . ॐ तमोहर्त्रे नमः ।
४०५ . ॐ निरालम्बाय नमः ।
४०६ . ॐ निराकाराय नमः ।
४०७ . ॐ गुणाकराय नमः ।
४०८ . ॐ गुणाश्रयाय नमः ।
४०९ . ॐ गुणमयाय नमः ।
४१० . ॐ बृहत्कर्मणे नमः ।
४११ . ॐ बृहद्यशसे नमः ।
४१२ . ॐ बृहद्धनवे नमः ।
४१३ . ॐ बृहत्पादाय नमः ।
४१४ . ॐ बृहन्मूर्घ्ने नमः ।
४१५ . ॐ बृहत्स्वनाय नमः ।
४१६ . ॐ बृहत्कर्णाय नमः ।
४१७ . ॐ बृहन्नासाय नमः ।
४१८ . ॐ बृहद्बाहवे नमः ।
४१९ . ॐ बृहत्तनवे नमः ।
४२० . ॐ बृहज्जानवे नमः ।

४२१ . ॐ बृहत्कार्याय नमः ।
४२२ . ॐ बृहत्पुच्छाय नमः ।
४२३ . ॐ बृहत्कराय नमः ।
४२४ . ॐ बृहन्दतये नमः ।
४२५ . ॐ बृहत्सेव्याय नमः ।


४२६ . ॐ बृहल्लोकफ़लप्रदाय नमः ।
४२७ . ॐ बृहच्छक्तये नमः ।
४२८ . ॐ बृहद्वान्छाफ़लदाय नमः ।
४२९ . ॐ बृहदीश्वराय नमः ।
४३० . ॐ बृहल्लोकनुताय नमः ।
४३१ . ॐ द्रष्ट्रे नमः ।
४३२ . ॐ विद्यादात्रे नमः ।
४३३ . ॐ जगद् गुरवे नमः ।
४३४ . ॐ देवाचार्याय नमः ।
४३५ . ॐ सत्यवादिने नमः ।
४३६ . ॐ ब्रह्मवादिने नमः ।
४३७ . ॐ कलाधराय नमः ।
४३८ . ॐ सप्तपातालगामिने नमः ।
४३९ . ॐ मलयाचलसंश्रयाय नमः ।
४४० . ॐ उत्तराशास्थिताय नमः ।

४४१ . ॐ श्रीदाय नमः ।
४४२ . ॐ दिव्यौषधिवशाय नमः ।
४४३ . ॐ खगाय नमः ।
४४४ . ॐ शाखामृगाय नमः ।
४४५ . ॐ कपीन्द्राय नमः ।
४४६ . ॐ पुराणश्रुतिचन्चुराय नमः ।
४४७ . ॐ चतुरब्राह्मणाय नमः ।
४४८ . ॐ योगिने नमः ।
४४९ . ॐ योगगम्याय नमः ।
४५० . ॐ परस्मै नमः ।
४५१ . ॐ अवरस्मै नमः ।
४५२ . ॐ अनादिनिधनाय नमः ।
४५३ . ॐ व्यासाय नमः ।
४५४ . ॐ वैकुण्ठाय नमः ।
४५५ . ॐ पृथिवीपतये नमः ।
४५६ . ॐ अपराजिताय नमः ।
४५७ . ॐ जितारातये नमः ।
४५८ . ॐ सदानन्दाय नमः ।
४५९ . ॐ दयायुताय नमः ।
४६० . ॐ गोपालाय नमः ।

४६१ . ॐ गोपतये नमः ।
४६२ . ॐ गोप्त्रे नमः ।
४६३ . ॐ कलिकालपराशराय नमः ।
४६४ . ॐ मनोवेगिने नमः ।
४६५ . ॐ सदायोगिने नमः ।
४६६ . ॐ संसारभयनाशनाय नमः ।
४६७ . ॐ तत्त्वदात्रे नमः ।
४६८ . ॐ तत्त्वज्ञाय नमः ।
४६९ . ॐ तत्त्वाय नमः ।
४७० . ॐ तत्त्वप्रकाशकाय नमः ।
४७१ . ॐ शुद्धाय नमः ।
४७२ . ॐ बुद्धाय नमः ।
४७३ . ॐ नित्यमुक्ताय नमः ।
४७४ . ॐ भक्तराजाय नमः ।
४७५ . ॐ जयद्रथाय नमः ।

४७६ . ॐ प्रलयाय नमः ।
४७७ . ॐ अमितमायाय नमः
४७८ . ॐ मायातीताय नमः ।
४७९ . ॐ विमत्सराय नमः ।
४८०. ॐ मायाभर्जितरक्षसे नमः ।
४८१ . ॐ मायानिर्मितविष्टपाय नमः ।
४८२ . ॐ मायाश्रयाय नमः ।
४८३ . ॐ निर्लेपाय नमः ।
४८४ . ॐ मायानिर्वर्तकाय नमः ।
४८५ . ॐ सुखाय नमः ।
४८६ . ॐ सुखिने नमः ।
४८७ . ॐ सुखप्रदाय नमः ।
४८८ . ॐ नागाय नमः ।
४८९ . ॐ महेशकृतसंस्तवाय नमः ।
४९० . ॐ महेश्वराय नमः ।
४९१ . ॐ सत्यसंधाय नमः ।
४९२ . ॐ शरभाय नमः ।
४९३ . ॐ कलिपावनाय नमः ।
४९४ . ॐ सहस्त्रकन्धरबलविध्वंसनविचक्षणाय नमः ।
४९५ . ॐ सहस्त्रबाहवे नमः ।
४९६ . ॐ सहजाय नमः ।
४९७ . ॐ द्विबाहवे नमः ।
४९८ . ॐ द्विभुजाय नमः ।
४९९ . ॐ अमराय नमः ।
५०० . ॐ चतुर्भुजाय नमः ।

 ५०१ . ॐ दशभुजाय नमः ।
५०२ . ॐ हयग्रीवाय नमः ।
५०३ . ॐ खगाननाय नमः ।
५०४   ॐ कपिवक्त्राय नमः ।
५०५. ॐ कपिपतये नमः  ।
५०६ . ॐ नरसिंहाय नमः ।
५०७ . ॐ महाद्युतये नमः ।
५०८ . ॐ भीषणाय नमः ।
५०९ . ॐ भावगाय नमः ।
५१० . ॐ वन्द्याय नमः ।
५११ . ॐ वराहाय नमः ।
५१२ . ॐ वायुरुपधृषे नमः ।
५१३ . ॐ लक्ष्मणप्राणदात्रे नमः ।
५१४ . ॐ पराजितदशाननाय नमः ।
५१५ . ॐ पारिजातनिवासिने नमः ।
५१६ . ॐ वटवे नमः ।
५१७ . ॐ वचनकोविदाय नमः ।
५१८ . ॐ सुरसास्यविनिर्मुक्ताय नमः ।
५१९ . ॐ सिंहिकाप्राणहारकाय नमः ।
५२० . ॐ लंकालंकारविध्वंसिने नमः ।

५२१ . ॐ वृषदंशकरुपधृषे नमः ।
५२२ . ॐ रात्रिसंचारकुशलाय नमः ।
५२३ . ॐ रात्रिचरगृहाग्निदाय नमः ।
५२४ . ॐ किंकरान्तकराय नमः ।
५२५ . ॐ जम्बुमालिहन्त्रे नमः ।
५२६ . ॐ उग्रारुपधृषे नमः ।
५२७ . ॐ आकाशचारिणे नमः ।
५२८ . ॐ हरिगाय नमः ।
५२९ . ॐ मेघनादरणोत्सुकाय नमः ।
५३० . ॐ मेघगम्भीरनिनदाय नमः ।
५३१ . ॐ महारावणकुलान्तकाय नमः ।
५३२ . ॐ कालनेमिप्राणहारिणे नमः ।
५३३ . ॐ मकरीशापमोक्षदाय नमः ।
५३४ . ॐ रसाय नमः ।
५३५ . ॐ रसज्ञाय नमः ।
५३६ . ॐ सम्मानाय नमः ।
५३७ . ॐ रुपाय नमः ।
५३८ . ॐ चक्षुषे नमः ।
५३९ . ॐ श्रुतये नमः ।
५४० . ॐ वचसे नमः ।

५४१ . ॐ घ्राणाय नमः ।
५४२ . ॐ गन्धाय नमः ।
५४३ . ॐ स्पर्शनाय नमः ।
५४४ . ॐ स्पर्शाय नमः ।
५४५ . ॐ अहंकारमानगाय नमः ।
५४६ . ॐ नेतिनेतीतिगम्याय नमः ।
५४७ . ॐ वैकुण्ठभजनप्रियाय नमः ।
५४८ . ॐ गिरीशाय नमः ।
५४९ . ॐ गिरिजाकान्ताय नमः ।
५५० . ॐ दुर्वाससे नमः ।श्री हनुमान सहस्र नामावली

५५१ . ॐ कवये नमः ।
५५२ . ॐ अंगिरसे नमः ।
५५३ . ॐ भृगवे नमः ।
५५४ . ॐ वसिष्ठाय नमः।
५५५ . ॐ च्यवनाय नमः ।
५५६ . ॐ नारदाय नमः ।
५५७ . तुम्बराय नमः ।
५५८ . ॐ अमलाय नमः ।
५५९ . ॐ विश्वक्षेत्राय नमः ।
५६० . ॐ विश्वबीजाय नमः ।

५६१ . ॐ विश्वनेत्राय नमः ।
५६२ . ॐ विश्वपाय नमः ।
५६३ . ॐ याजकाय नमः ।
५६४ . ॐ यजमानाय नमः ।
५६५ . ॐ पावकाय नमः ।
५६६. ॐ पितृभ्यो नमः ।
५६७ . ॐ श्रद्धायै नमः ।
५६८ . ॐ बुद्धयै नमः ।
५६९ . ॐ क्षमायै नमः ।
५७० . ॐ तन्द्रायै नमः ।
५७१ . ॐ मन्त्राय नमः ।
५७२ . ॐ मन्त्रयित्रे नमः ।
५७३ . ॐ स्वराय नमः ।
५७४ . ॐ राजेन्द्राय नमः ।
५७५ . ॐ भूपतये नमः ।


५७६ . ॐ रुण्डमालिने नमः ।
५७७ . ॐ संसारसारथये नमः ।
५७८ . ॐ नित्यसम्पूर्णकामाय नमः ।
५७९ . ॐ भक्तकामदुहे नमः ।
५८० . ॐ उत्तमाय नमः ।

५८१ . ॐ गणपाय नमः ।
५८२ . ॐ केशवाय नमः ।
५८३ . ॐ भ्रात्रे नमः ।
५८४ . ॐ पित्रे नमः ।
५८५ . ॐ मात्रे नमः ।
५८६ . ॐ मारुतये नमः ।
५८७ . ॐ सहस्त्रमूर्घ्ने नमः
५८८ . ॐ अनेकास्याय नमः ।
५८९ . ॐ सहस्त्राक्षाय नमः ।
५९० . ॐ सहस्त्रपादे नमः ।
५९१ . ॐ कामजिते नमः ।
५९२ . ॐ कामदहनाय नमः ।
५९३ . ॐ कामाय नमः ।
५९४ . ॐ कामफ़लप्रदाय नमः ।
५९५ . ॐ मुद्रापहारिणे नमः ।
५९६ . ॐ रक्षोघ्नाय नमः ।
५७९ . ॐ क्षितिभारहराय नमः ।
५९२ . ॐ कामदहनाय नमः ।
५९३ . ॐ कामाय नमः ।
५९४ . ॐ कामफ़लप्रदाय नमः ।
५९५ . ॐ मुद्रापहारिणे नमः ।
५९६ . ॐ रक्षोघ्नाय नमः ।
५९७ . ॐ क्षितिभारहराय नमः ।
५९८ . ॐ बलाय नमः ।
५९९ . ॐ नखदंष्ट्रायुधाय नमः ।
६०० . ॐ विष्णवे नमः । श्री हनुमान सहस्र नामावली

601 . ॐ भक्ताभयवरप्रदाय नमः ।
६०२ . ॐ दर्पन्घे नमः ।
६०३ . ॐ दर्पदाय नमः ।
६०४ . ॐ दंष्ट्राशतमूर्तये नमः ।
६०५ . ॐ अमूर्तिमते नमः ।
६०६ . ॐ महानिधये नमः ।
६०७ . ॐ महाभागाय नमः ।
६०८ . ॐ महाभर्गाय नमः ।
६०९ . ॐ महार्द्धिदाय नमः ।
६१० . ॐ महाकाराय नमः ।
६११ . ॐ महायोगिने नमः ।
६१२ . ॐ महातेजसे नमः ।
६१३ . ॐ महाद्युतये नमः ।
६१४ . ॐ महासनाय नमः ।
६१५ . ॐ महानादाय नमः ।
६१६ . ॐ महामन्त्राय नमः ।
६१७ . ॐ महामतये नमः ।
६१८ . ॐ महागमाय नमः ।
६१९ . ॐ महोदाराय नमः
६२० . ॐ महादेवात्मकाय नमः ।

६२१ . ॐ विभवे नमः ।
६२२ . ॐ रौद्रकर्मणे नमः ।
६२३ . ॐ क्रूरकर्मणे नमः ।
६२४ . ॐ रत्नाभाय नमः ।
६२५ . ॐ कृतागमाय नमः ।


६२६ . ॐ अम्भोधिलंघनाय नमः ।
६२७ . ॐ सिंहाय नमः ।
६२८ . ॐ सत्यधर्मप्रमोदनाय नमः ।
६२९ . ॐ जितामित्राय नमः ।
६३० . ॐ जयाय नमः ।
६३१ . ॐ सोमाय नमः ।
६३२ . ॐ विजयाय नमः ।
६३३ . ॐ वायुनन्दनाय नमः ।
६३४ . ॐ जीवदात्रे नमः ।
६३५ . ॐ सहस्त्रांशवे नमः ।
६३६ . ॐ मुकुन्दाय नमः ।
६३७ . ॐ भूरिदक्षिणाय नमः ।
६३८ . ॐ सिद्धार्थाय नमः ।
६३९ . ॐ सिद्धिदाय नमः ।
६४० . ॐ सिद्धसंकल्पाय नमः ।

६४१ . ॐ सिद्धिहेतुकाय नमः ।
६४२ . ॐ सप्तपातालचरणाय नमः ।
६४३ . ॐ सप्तर्षिगणवन्दिताय नमः ।
६४४ . ॐ सप्ताब्धिलंघनाय नमः ।
६४५ . ॐ वीराय नमः ।
६४६ . ॐ सप्तद्वीपोरुमण्डलाय नमः ।
६४७ . ॐ सप्तांगराज्यसुखदाय नमः ।
६४८ . ॐ सप्तमातृनिषेविताय नमः ।
६४९ . ॐ सप्तस्वर्लोकमुकुटाय नमः ।
६५० . ॐ सप्तहोत्रे नमः ।श्री हनुमान सहस्र नामावली

६५१ . ॐ स्वाराश्रयाय नमः ।
६५२ . ॐ सप्तच्छन्दोनिधये नमः ।
६५३ .ॐ सप्तच्छन्दसे नमः ।
६५४ . ॐ सप्तजनाश्रयाय नमः ।
६५५ . ॐ सप्तसामोपगीताय नमः ।
६५६ . ॐ सप्तपातालसंश्रयाय नमः ।
६५७ . ॐ मेधादाय नमः ।
६५८ . ॐ कीर्तिदाय नमः ।
६५९ . ॐ शोकहारिणे नमः ।
६६० . ॐ दौर्भाग्यनाशनाय नमः ।

६६१ . ॐ सर्वरक्षाकराय नमः ।
६६२ . ॐ गर्भदोषघ्ने नमः ।
६६३ . ॐ पुत्रपौत्रदाय नमः ।
६६४ . ॐ प्रतिवादिमुखस्तम्भाय नमः ।
६६५ . ॐ रुष्टचित्तप्रसादनाय नमः ।
६६६ . ॐ पराभिचारशमनाय नमः ।
६६७ . ॐ दुःखन्घे नमः ।
६६८ . ॐ बन्धमोक्षदाय नमः ।
६६९ . ॐ नवद्वारपुराधाराय नमः ।
६७० . ॐ नवद्वारनिकेतनाय नमः ।
६७१ . ॐ नरनारायणस्तुत्याय नमः ।
६७२. ॐ नवनाथमहेश्वराय नमः ।
६७३  . ॐ मेखलिने नमः ।
६७४ . ॐ कवचिने नमः ।
६७५ . ॐ खड् गिने नमः ।


६७६ . ॐ भ्राजिष्णवे नमः ।
६७७ . ॐ जिष्णुसारथये नमः ।
६७८ . ॐ बहुयोजनविस्तीर्णपुच्छाय नमः ।
६७९ . ॐ पुच्छहतासुराय नमः ।
६८० . ॐ दुष्टग्रहनिहन्त्रे नमः ।

६८१ . ॐ पिशाचग्रहघातकाय नमः ।
६८२ . ॐ बालग्रहविनाशिने नमः ।
६८३ . ॐ धर्मनेत्रे नमः ।
६८४ . ॐ कृपाकराय नमः ।
६८५ . ॐ उग्रकृत्याय नमः ।
६८६ . ॐ उग्रवेगाय नमः ।
६८७ . ॐ उग्रनेत्राय नमः  ।
६८८ . ॐ शतक्रतवे नमः ।
६८९ . ॐ शतमन्युनुताय नमः ।
६९० . ॐ स्तुत्याय नमः ।
६९१ . ॐ स्तुतये नमः ।
६९२ . ॐ स्तोत्रे नमः ।
६९३ . ॐ महाबलाय नमः ।
६९४ . ॐ समग्रगुणशालिने नमः ।
६९५ . ॐ व्यग्राय नमः ।
६९६ . ॐ रक्षोविनाशकाय नमः ।
६९७ . ॐ रक्षोऽग्निदाहाय नमः ।
६९८ . ॐ ब्रह्मेशाय नमः ।
६९९ . ॐ श्रीधराय नमः ।
७०० . ॐ भक्तवत्सलाय नमः ।
श्री हनुमान सहस्र नामावली

७०१ . ॐ मेघनादाय नमः ।
७०२ . ॐ मेघरुपाय नमः ।
७०३ . ॐ मेघवृष्टिनिवारकाय नमः ।
७०४ . ॐ मेघजीवनहेतवे नमः ।
७०५ . ॐ मेघश्यामाय नमः ।
७०६ . ॐ परात्मकाय नमः ।
७०७ . ॐ समीरतनयाय नमः ।
७०८ . ॐ योद्ध्रे नमः ।
७०९ . ॐ नृत्यविद्याविशारदाय नमः ।
७१० . ॐ अमोघाय नमः ।
७११ . ॐ अमोघदृष्टये नमः ।
७१२ . ॐ इष्टदाय नमः ।
७१३ . ॐ अरिष्टनाशनाय नमः ।
७१४ . ॐ अर्थाय नमः ।
७१५ . ॐ अनर्थापहारिणे नमः ।
७१६ . ॐ समर्थाय नमः ।
७१७ . ॐ रामसेवकाय नमः ।
७१८ . ॐ अर्थिवन्द्याय नमः ।
७१९ . ॐ असुरारातये नमः ।
७२०. ॐ पुण्डरीकाक्षाय नमः ।

७२१  . ॐ आत्मभुवे नमः ।
७२२ . ॐ संकर्षणाय नमः ।
७२३ . ॐ विशुद्धात्मने नमः ।
७२४ . ॐ विद्याराशये नमः ।
७२५ . ॐ सुरेश्वराय नमः ।


७२६ . ॐ अचलोद्धारकाय नमः ।
७२७ . ॐ नित्याय नमः ।
७२८ . ॐ सेतुकृते नमः ।
७२९ . ॐ रामसारथये नमः ।
७३० . ॐ आनन्दाय नमः ।
७३१. ॐ परमानन्दाय नमः ।
७३२ . ॐ मत्स्याय नमः ।
७३३ . ॐ कूर्माय नमः ।
७३४ . ॐ निराश्रयाय नमः ।
७३५ . ॐ वाराहाय नमः ।
७३६ . ॐ नारसिंहाय नमः ।
७३७ . ॐ वामनाय नमः ।
७३८ . ॐ जगदग्निजाय नमः ।
७३९ . ॐ रामाय नमः ।
७४० . ॐ कृष्णाय नमः ।

७४१ . ॐ शिवाय नमः ।
७४२ . ॐ बुद्धाय नमः ।
७४३ . ॐ कल्किने नमः ।
७४४ . ॐ रामाश्रयाय नमः ।
७४५ . ॐ हरये नमः ।
७४६ . ॐ नन्दिने नमः ।
७४७ . ॐ भृंगिणे नमः ।
७४८ . ॐ चण्डिने नमः ।
७४९ . ॐ गणेशाय नमः ।
७५० . ॐ गणसेविताय नमः ।
श्री हनुमान सहस्र नामावली

७५१ . ॐ कर्माध्यक्षाय नमः ।
७५२ . ॐ सुराध्यक्षाय नमः ।
७५३ . ॐ विश्रामाय नमः ।
७५४ . ॐ जगतीपतये नमः ।
७५५ . ॐ जगन्नाथाय नमः ।
७५६ . ॐ कपीशाय नमः ।
७५७ . ॐ सर्वावासाय नमः ।
७५८ . ॐ सदाश्रयाय नमः ।
७५९ . ॐ सुग्रीवादिस्तुताय नमः ।
७६० . ॐ दान्ताय नमः ।

७६१ . ॐ सर्वकर्मणे नमः ।
७६२ . ॐ प्लवंगमाय नमः ।
७६३ . ॐ नखदारितरक्षसे नमः ।
७६४ . ॐ नखयुद्धविशारदाय नमः ।
७६५ . ॐ कुशलाय नमः ।
७६६ . ॐ सुधनाय नमः ।
७६७ . ॐ शेषाय नमः ।
७६८ . ॐ वासुकये नमः ।
७६९ . ॐ तक्षकाय नमः ।
७७० . ॐ स्वर्णवर्णाय नमः ।
७७१ . ॐ बलाढयाय नमः ।
७७२ . ॐ पुरुजेत्रे नमः ।
७७३ . ॐ अघनाशनाय नमः ।
७७४ . ॐ कैवल्यरुपाय नमः ।
७७५ . ॐ कैवल्याय नमः ।


७७६ . ॐ गरुडाय नमः ।
७७७ . ॐ पन्नगोरगाय नमः ।
७७८ . ॐ किल् किल् रावहतारातये नमः ।
७७९ . ॐ गर्वपर्वतभेदनाय नमः ।
७८० . ॐ वज्रांगाय नमः ।

७८१ . ॐ वज्रदंष्ट्राय नमः ।
७८२ . ॐ भक्तवज्रनिवारकाय नमः ।
७८३ . ॐ नखायुधाय नमः ।
७८४ . ॐ मणिग्रीवाय नमः ।
७८५ . ॐ ज्वालामालिने नमः ।
७८६ . ॐ भास्कराय नमः ।
७८७ . ॐ प्रौढप्रतापाय नमः ।
७८८ . ॐ तपनाय नमः ।
७८९ . ॐ भक्ततापनिवारकाय नमः ।
७९० . ॐ शरणाय नमः ।
७९१ . ॐ जीवनाय नमः ।
७९२ . ॐ भोक्त्रे नमः ।
७९३ . ॐ नानाचेष्टाय नमः ।
७९४ . ॐ अचन्चलाय नमः ।
७९५ . ॐ स्वस्तिमते नमः ।
७९६ . ॐ स्वास्तिदाय नमः ।
७९७ . ॐ दुःखशातनाय नमः ।
७९८ . ॐ पवनात्मजाय नमः ।
७९९ . ॐ पावनाय नमः ।
८०० . ॐ पवनाय नमः ।
श्री हनुमान सहस्र नामावली

८०१ . ॐ कान्ताय नमः ।
८०२ . ॐ भक्तागःसहनाय नमः ।
८०३ . ॐ बलिने नमः ।
८०४ . ॐ मेघनादरिपवे नमः ।
८०५ . ॐ मेघनादसंहतराक्षसाय नमः ।
८०६ . ॐ क्षराय नमः ।
८०७ . ॐ अक्षराय नमः ।
८०८ . ॐ विनीतात्मने नमः ।
८०९ . ॐ वानरेशाय नमः ।
८१० . ॐ संता गतये नमः ।
८११ . ॐ श्रीकण्ठाय नमः ।
८१२ . ॐ शितिकण्ठाय नमः ।
८१३ . ॐ सहायाय नमः ।
८१४ . ॐ सहनायकाय नमः ।
८१५ . ॐ अस्थूलाय नमः ।
८१६ . ॐ अनणवे नमः ।
८१७ . ॐ भर्गाय नमः ।
८१८ . ॐ दिव्याय नमः ।
८१९ . ॐ संसृतिनाशनाय नमः ।
८२० . ॐ अध्यात्मविद्यासाराय नमः ।

८२१ . ॐ अध्यात्मकुशलाय नमः ।
८२२ . ॐ सुधिये नमः ।
८२३ . ॐ अकल्मषाय नमः ।
८२४ . ॐ सत्यहेतवे नमः ।
८२५ . ॐ सत्यदाय नमः ।


८२६ . ॐ सत्यगोचराय नमः ।
८२७ . ॐ सत्यगर्भाय नमः ।
८२८ . ॐ सत्यरुपाय नमः ।
८२९ . ॐ सत्याय नमः ।
८३० . ॐ सत्यपराक्रमाय नमः ।
८३१ . ॐ अन्जनाप्राणलिंगाय नमः ।
८३२ . ॐ वायुवंशोद्भवाय नमः ।
८३३ . ॐ शुभाय नमः ।
८३४ . ॐ भद्ररुपाय नमः ।
८३५ . ॐ रुद्ररुपाय नमः ।
८३६ . ॐ सुरुपाय नमः ।
८३७ . ॐ चित्ररुपधृषे नमः ।
८३८ . ॐ मैनाकवन्दिताय नमः ।
८३९ . ॐ सूक्ष्मदर्शनाय नमः ।
८४० . ॐ विजयाय नमः ।

८४१ . ॐ जयाय नमः ।
८४२ . ॐ क्रान्तदिड्.मण्डलाय नमः ।
८४३ . ॐ रुद्राय नमः ।
८४४ . ॐ प्रकटीकृतविक्रमाय नमः ।
८४५ . ॐ कम्बुकण्ठाय नमः ।
८४६ . ॐ प्रसन्नात्मने नमः ।
८४७ . ॐ हृस्वनासाय नमः ।
८४८ . ॐ वृकोदराय नमः ।
८४९ . ॐ लम्बौष्ठाय नमः ।
८५० . ॐ कुण्डलिने नमः ।
श्री हनुमान सहस्र नामावली

८५१ . ॐ चित्रमालिने नमः ।
८५२ . ॐ योगविदां वराय नमः ।
८५३ . ॐ विपश्चिते नमः ।
८५४ . ॐ कवये नमः ।
८५५ . ॐ आनन्दविग्रहाय नमः ।
८५६ . ॐ अनल्पशासनाय नमः ।
८५७ . ॐ फ़ाल्गुनीसूनवे नमः ।
८५८ . ॐ अव्यग्राय नमः ।
८५९ . ॐ योगात्मने नमः ।
८६० . ॐ योगतत्पराय नमः ।

८६१ . ॐ योगविदे नमः ।
८६२ . ॐ योगकर्त्रे नमः ।
८६३ . ॐ योगयोनये नमः ।
८६४ . ॐ दिगम्बराय नमः ।
८६५ . ॐ अकारादिहकारान्तवर्णनिर्मितविग्रहाय नमः ।
८६६ . ॐ उलूखलमुखाय नमः ।
८६७ . ॐ सिद्धसंस्तुताय नमः ।
८६८ . ॐ प्रमथेश्वराय नमः ।
८६९ . ॐ श्लिष्टजंघाय नमः ।
८७० . ॐ श्लिष्टजानवे नमः ।
८७१ . ॐ श्लिष्टपाणये नमः ।
८७२ . ॐ शिखाधराय नमः ।
८७३ . ॐ सुशर्मणे नमः ।
८७४ . ॐ अमितशर्मणे नमः ।
८७५ . ॐ नारायणपरायणाय नमः ।

८७६ . ॐ जिष्णवे नमः ।
८७७ . ॐ भविष्णवे नमः ।
८७८ . ॐ रोचिष्णवे नमः ।
८७९ . ॐ ग्रसिष्णवे नमः ।
८८० . ॐ स्थाणवे नमः ।

८८१ . ॐ हरिरुद्रानुसेकाय नमः ।
८८२ . ॐ कम्पनाय नमः ।
८८३ . ॐ भूमिकम्पनाय नमः ।
८८४ . ॐ गुणप्रवाहाय नमः ।
८८५ . ॐ सूत्रात्मने नमः ।
८८६ . ॐ वीतरागस्तुतिप्रियाय नमः ।
८८७ . ॐ नागकन्याभयध्वंसिने नमः ।
८८८ . ॐ रुक्मवर्णाय नमः ।
८८९ . ॐ कपालभृते नमः ।
८९० . ॐ अनाकुलाय नमः ।
८९१ . ॐ भवोपायाय नमः ।
८९२ . ॐ अनपायाय नमः ।
८९३ . ॐ वेदपारगाय नमः ।
८९४ . ॐ अक्षराय नमः ।
८९५ . ॐ पुरुषाय नमः  ।
८९६ . ॐ लोकनाथाय नमः ।
८९७ . ॐ ऋक्षप्रभवे नमः ।
८९८ . ॐ दृढाय नमः ।
८९९ . ॐ अश्टागं योग फ़लभुजे नमः।
९०० . ॐ सत्यसंधाय नमः ।
श्री हनुमान सहस्र नामावली

९०१ . ॐ पुरुष्टुताय नमः ।
९०२ . ॐ श्मशानस्थाननिलयाय नमः।
९०३ . ॐ प्रेतविद्रावणक्षमाय नमः ।
९०४ . ॐ पन्चाक्षरपराय नमः ।
९०५ . ॐ पन्चमातृकाय नमः ।
९०६ . ॐ रन्जनध्वजाय नमः ।
९०७ . ॐ योगिनीवृन्दवन्द्यश्रियै नमः ।
९०८ . ॐ शत्रुन्घाय नमः ।
९०९ . ॐ अनन्तविक्रमाय नमः ।
९१० . ॐ ब्रह्मचारिणे नमः ।
९११ . ॐ इन्द्रियरिपवे नमः ।
९१२ . ॐ धृतदण्डाय नमः ।
९१३ . ॐ दशात्मकाय नमः ।
९१४ . ॐ अप्रपन्चाय नमः ।
९१५ . ॐ सदाचाराय नमः ।
९१६ . ॐ शूरसेनाविदारकाय नमः ।
९१७ . ॐ वृद्धाय नमः ।
९१८ . ॐ प्रमोदाय नमः ।
९१९ . ॐ आनन्दाय नमः ।
९२० . ॐ सप्तद्वीपपतिन्धराय नमः ।

९२१ . ॐ नवद्वारपुराधाय नमः ।
९२२ . ॐ प्रत्यग्राय नमः ।
९२३ . ॐ सामगायकाय नमः ।
९२४ . ॐ षट्चक्रधान्मे नमः ।
९२५ . ॐ स्वर्लोकाभयकृते नमः ।

९२६  . ॐ मानदाय नमः ।
९२७ . ॐ मदाय नमः ।
९२८ . ॐ सर्ववश्यकराय नमः ।
९२९ . ॐ शक्तये नमः ।
९३० . ॐ अनन्ताय नमः ।
९३१ . ॐ अनन्तमंगलाय  ।
९३२ . ॐ अष्टमूर्तये नमः ।
९३३ . ॐ नयोपेताय नमः
९३४ . ॐ विरुपाय नमः ।
९३५ . ॐ सुरसुन्दराय नमः ।
९३६ . ॐ धूमकेतव नमः ।
९३७ . ॐ महाकेतवे नमः ।
९३८ . ॐ सत्यकेतवे नमः ।
९३९ . ॐ महारथाय नमः ।
९४० . ॐ नन्दिप्रियाय नमः ।
९४१ . ॐ स्वतन्त्राय नमः ।
९४२ . ॐ मेखलिने नमः ।
९४३ . ॐ डमरुप्रियाय नमः ।
९४४ . ॐ लौहांगाय नमः ।
९४५ . ॐ सर्वविदे नमः ।
९४६ . ॐ धन्विने नमः ।
९४७ . ॐ खण्डलाय नमः ।
९४८ . ॐ शर्वाय नमः ।
९४९ . ॐ ईश्वराय नमः ।
९५० . ॐ फ़लभुजे नमः ।

श्री हनुमान सहस्र नामावली
९५१ . ॐ फ़लहस्ताय नमः ।
९५२ . ॐ सर्वकर्मफ़लप्रदाय नमः ।
९५३ . ॐ धर्माध्यक्षाय नमः ।
९५४ . ॐ धर्मपालाय नमः ।
९५५ . ॐ धर्माय नमः ।
९५६ . ॐ धर्मप्रदाय नमः ।
९५७ . ॐ अर्थदाय नमः ।
९५८ . ॐ पन्चविंशतितत्त्वज्ञाय नमः ।
९५९ . ॐ तारकाय नमः ।
९६० . ॐ ब्रह्मतत्पराय नमः ।
९६१ . ॐ त्रिमार्गवसतये नमः ।
९६२ . ॐ भीमाय नमः ।
९६३ . ॐ सर्वदुःखनिबर्हणाय नमः ।
९६४ . ॐ ऊर्जस्वते नमः ।
९६५ . ॐ निष्कलाय नमः ।
९६६ . ॐ शूलिने नमः ।
९६७ . ॐ मौलिने नमः ।
९६८ . ॐ गर्जन्निशाचराय नमः ।
९६९ . ॐ रक्ताम्बरधराय नमः ।
९७० . ॐ रक्ताय नमः ।
९७१ . ॐ रक्तमाल्याय नमः ।
९७२ . ॐ विभूषणाय नमः ।
९७३ . ॐ वनमालिने नमः ।
९७४ . ॐ शुभांगाय नमः ।
९७५ . ॐ श्वेताय नमः ।
 ९७६ . ॐ श्वेताम्बराय नमः ।
९७७ . ॐ यूने नमः ।
९७८ . ॐ जयाय नमः ।
९७९ . ॐ अजयपरीवाराय नमः ।
९८० . ॐ सहस्त्रवदनाय नमः ।
 ९८१ . ॐ कपये नमः ।
९८२ . ॐ शाकिनीडाकिनीयक्षरक्षोभूतप्रभन्जकाय नमः ।
९८३ . ॐ सद्योजाताय नमः ।
९८४ . ॐ कामगतये नमः ।
९८५ . ॐ ज्ञानमूर्तये नमः ।
९८६ . ॐ यशस्कराय नमः ।
९८७ . ॐ शम्भुतेजसे नमः ।
९८८ . ॐ सार्वभौमाय नमः ।
९८९ . ॐ विष्णुभक्ताय नमः ।
९९० . ॐ प्लवंगमाय नमः ।
९९१  . ॐ चतुर्नवतिमन्त्रज्ञाय नमः ।
९९२ . ॐ पौलस्त्यबलदर्पघ्ने नमः ।
९९३ . ॐ सर्वलक्ष्मीप्रदाय नमः ।
९९४ . ॐ श्रीमते नमः ।
९९५ . ॐ अंगदप्रियाय नमः ।
९९६ . ॐ ईडिताय नमः ।
९९७ . ॐ स्मृतिबीजाय नमः ।
९९८ . ॐ सुरेशानाय नमः ।
९९९ . ॐ संसारभयनाशनाय नमः ।
१००० . ॐ उत्तमाय नमः ।

।। इति मन्त्रमहार्णवे श्रीहनुमत्सहस्त्रनामावलिः सम्पूर्णा ||


Share:

श्री हनुमान चालीसाहनुमान चालीसा का पाठ क्यों करते हैं?
कलयुग में हनुमानजी की भक्ति सबसे सरल और जल्द ही फल प्रदान करने वाली मानी गई है। श्रीराम के अनन्य भक्त श्री हनुमान अपने भक्तों और धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोगों की हर कदम मदद करते हैं। सीता माता के दिए वरदान के प्रभाव से वे अमर हैं और किसी ना किसी रूप में अपने भक्तों के साथ रहते हैं।
हनुमानजी को मनाने के लिए सबसे सरल उपाय है हनुमान चालीसा का नित्य पाठ। हनुमानजी की यह स्तुति का सबसे सरल और सुरीली है। इसके पाठ से भक्त को असीम आनंद की प्राप्ति होती है। तुलसीदास द्वारा रचित हनुमान चालीसा बहुत प्रभावकारी है। इसकी सभी चौपाइयां मंत्र ही हैं। जिनके निरंतर जप से ये सिद्ध हो जाती है और पवनपुत्र हनुमानजी की कृपा प्राप्त हो जाती है।
यदि आप मानसिक अशांति झेल रहे हैं, कार्य की अधिकता से मन अस्थिर बना हुआ है, घर-परिवार की कोई समस्यां सता रही है तो ऐसे में सभी ज्ञानी विद्वानों द्वारा हनुमान चालीसा के पाठ की सलाह दी जाती है। इसके पाठ से चमत्कारिक फल प्राप्त होता है, इसमें को शंका या संदेह नहीं है। यह बात लोगों ने साक्षात् अनुभव की होगी की हनुमान चालीसा के पाठ से मन को शांति और कई समस्याओं के हल स्वत: ही प्राप्त हो जाते हैं। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए कोई विशेष समय निर्धारित नहीं किया गया है। भक्त कभी भी शुद्ध मन से हनुमान चालीसा का पाठ कर सकता है।
श्री हनुमान की आराधना हेतु, चालीसा का पाठ सर्वमान्य साधन है। इसका पाठ सनातन जगत में जितना प्रचलित है, उतना कोई और वंदना या पूजन नहीं दिखाई देता  श्री हनुमान चालीसा के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी मने जाते है इसलिए श्री रामचरित मानस की भाँति यह हनुमान गुण गाथा फलदायी मानी गई है | हनुमन पूजन विधान में यह तुलसीदास कृत श्री हनुमान चालीसा प्रस्तुत है।

Hanuman Ji


॥दोहा॥


श्रीगुरु चरन सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारि ।
बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारि ॥


बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौं पवन-कुमार ।
बल बुधि बिद्या देहु मोहिं हरहु कलेस बिकार ॥


॥चौपाई॥


जय हनुमान ज्ञान गुन सागर ।
जय कपीस तिहुँ लोक उजागर ॥१॥

राम दूत अतुलित बल धामा ।
अञ्जनि-पुत्र पवनसुत नामा ॥२॥

महाबीर बिक्रम बजरङ्गी ।
कुमति निवार सुमति के सङ्गी ॥३॥

कञ्चन बरन बिराज सुबेसा ।
कानन कुण्डल कुञ्चित केसा ॥४॥

हाथ बज्र औ ध्वजा बिराजै ।
काँधे मूँज जनेउ साजै ॥५॥

सङ्कर सुवन केसरीनन्दन ।
तेज प्रताप महा जग बन्दन ॥६॥

बिद्यावान गुनी अति चातुर ।
राम काज करिबे को आतुर ॥७॥

प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया ।
राम लखन सीता मन बसिया ॥८॥

सूक्ष्म रूप धरि सियहिं दिखावा ।
बिकट रूप धरि लङ्क जरावा ॥९॥

भीम रूप धरि असुर सँहारे ।
रामचन्द्र के काज सँवारे ॥१०॥

लाय सञ्जीवन लखन जियाये ।
श्रीरघुबीर हरषि उर लाये ॥११॥


रघुपति कीह्नी बहुत बड़ाई ।
तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई ॥१२॥

सहस बदन तुह्मारो जस गावैं ।
अस कहि श्रीपति कण्ठ लगावैं ॥१३॥

सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा ।
नारद सारद सहित अहीसा ॥१४॥

जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते ।
कबि कोबिद कहि सके कहाँ ते ॥१५॥

तुम उपकार सुग्रीवहिं कीह्ना ।
राम मिलाय राज पद दीह्ना ॥१६॥

तुह्मरो मन्त्र बिभीषन माना ।
लङ्केस्वर भए सब जग जाना ॥१७॥

जुग सहस्र जोजन पर भानु ।
लील्यो ताहि मधुर फल जानू ॥१८॥

प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहीं ।
जलधि लाँघि गये अचरज नाहीं ॥१९॥

दुर्गम काज जगत के जेते ।
सुगम अनुग्रह तुह्मरे तेते ॥२०॥

राम दुआरे तुम रखवारे ।
होत न आज्ञा बिनु पैसारे ॥२१॥

सब सुख लहै तुह्मारी सरना ।
तुम रच्छक काहू को डर ना ॥२२॥

आपन तेज सह्मारो आपै ।
तीनों लोक हाँक तें काँपै ॥२३॥

भूत पिसाच निकट नहिं आवै ।
महाबीर जब नाम सुनावै ॥२४॥

नासै रोग हरै सब पीरा ।
जपत निरन्तर हनुमत बीरा ॥२५॥

सङ्कट तें हनुमान छुड़ावै ।
मन क्रम बचन ध्यान जो लावै ॥२६॥

सब पर राम तपस्वी राजा ।
तिन के काज सकल तुम साजा ॥२७॥

और मनोरथ जो कोई लावै ।
सोई अमित जीवन फल पावै ॥२८॥

चारों जुग परताप तुह्मारा ।
है परसिद्ध जगत उजियारा ॥२९॥

साधु सन्त के तुम रखवारे ।
असुर निकन्दन राम दुलारे ॥३०॥

अष्टसिद्धि नौ निधि के दाता ।
अस बर दीन जानकी माता ॥३१॥

राम रसायन तुह्मरे पासा ।
सदा रहो रघुपति के दासा ॥३२॥

तुह्मरे भजन राम को पावै ।
जनम जनम के दुख बिसरावै ॥३३॥

अन्त काल रघुबर पुर जाई ।
जहाँ जन्म हरिभक्त कहाई ॥३४॥

और देवता चित्त न धरई ।
हनुमत सेइ सर्ब सुख करई ॥३५॥

सङ्कट कटै मिटै सब पीरा ।
जो सुमिरै हनुमत बलबीरा ॥३६॥

जय जय जय हनुमान गोसाईं ।
कृपा करहु गुरुदेव की नाईं ॥३७॥

जो सत बार पाठ कर कोई ।
छूटहि बन्दि महा सुख होई ॥३८॥

जो यह पढ़ै हनुमान चालीसा ।
होय सिद्धि साखी गौरीसा ॥३९॥

तुलसीदास सदा हरि चेरा ।
कीजै नाथ हृदय महँ डेरा ॥४०॥ 

॥दोहा॥
पवनतनय सङ्कट हरन मङ्गल मूरति रूप ।
राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप ॥


Share:

पन्च्मुखी हनुमान कवच
श्री गणेशाय नम: ।

ओम अस्य श्रीपंचमुख हनुम्त्कवचमंत्रस्य ब्रह्मा रूषि:।

गायत्री छंद्:।

पंचमुख विराट हनुमान देवता। र्‍हीं बीजम्।
श्रीं शक्ति:। क्रौ कीलकम्। क्रूं कवचम्।
क्रै अस्त्राय फ़ट्। इति दिग्बंध्:।
श्री गरूड उवाच्।।

अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि।


श्रुणु सर्वांगसुंदर। 
यत्कृतं देवदेवेन ध्यानं हनुमत्: प्रियम्।।१।।

पंचकक्त्रं महाभीमं त्रिपंचनयनैर्युतम्। 
बाहुभिर्दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिध्दिदम्।।२।।

पूर्वतु वानरं वक्त्रं कोटिसूर्यसमप्रभम्। 
दंष्ट्राकरालवदनं भ्रुकुटीकुटिलेक्षणम्।।३।।

अस्यैव दक्षिणं वक्त्रं नारसिंहं महाद्भुतम्।
अत्युग्रतेजोवपुष्पंभीषणम भयनाशनम्।।४।।

पश्चिमं गारुडं वक्त्रं वक्रतुण्डं महाबलम्।
सर्वनागप्रशमनं विषभूतादिकृन्तनम्।।५।।

उत्तरं सौकरं वक्त्रं कृष्णं दिप्तं नभोपमम्। 
पातालसिंहवेतालज्वररोगादिकृन्तनम्।।६।

ऊर्ध्वं हयाननं घोरं दानवान्तकरं परम्। 
येन वक्त्रेण विप्रेन्द्र तारकाख्यमं महासुरम्।।७।।

जघानशरणं तस्यात्सर्वशत्रुहरं परम्। 
ध्यात्वा पंचमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिम्।।८।।

खड्गं त्रिशुलं खट्वांगं पाशमंकुशपर्वतम्।
मुष्टिं कौमोदकीं वृक्षं धारयन्तं कमण्डलुं।।९।।

भिन्दिपालं ज्ञानमुद्रा दशभिर्मुनिपुंगवम्। 
एतान्यायुधजालानि धारयन्तं भजाम्यहम्।।१०।।

प्रेतासनोपविष्टं तं सर्वाभरण्भुषितम्। 
दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानु लेपनम सर्वाश्चर्यमयं देवं हनुमद्विश्वतोमुखम्।।११।।पंचास्यमच्युतमनेकविचित्रवर्णवक्त्रं शशांकशिखरं कपिराजवर्यम्। 
पीताम्बरादिमुकुटै रूप शोभितांगं पिंगाक्षमाद्यमनिशं मनसा स्मरामि।।१२।।

मर्कतेशं महोत्राहं सर्वशत्रुहरं परम्।
 शत्रुं संहर मां रक्ष श्री मन्नपदमुध्दर।।१३।।

ओम हरिमर्कट मर्केत मंत्रमिदं परिलिख्यति लिख्यति वामतले। 
यदि नश्यति नश्यति शत्रुकुलं यदि मुंच्यति मुंच्यति वामलता।।१४।।

ओम हरिमर्कटाय स्वाहा ओम नमो भगवते पंचवदनाय पूर्वकपिमुखाय सकलशत्रुसंहारकाय स्वाहा।
ओम नमो भगवते पंचवदनाय दक्षिणमुखाय करालवदनाय नरसिंहाय सकलभूतप्रमथनाय स्वाया।
ओम नमो भगवते पंचवदनाय पश्चिममुखाय गरूडाननाय सकलविषहराय स्वाहा।
ओम नमो भगवते पंचवदनाय उत्तरमुखाय आदिवराहाय सकलसंपत्कराय स्वाहा।
ओम नमो भगवते पंचवदनाय उर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय सकलजनवशकराय स्वाहा।

।।ओम श्रीपंचमुखहनुमंताय आंजनेयाय नमो नम:।।Share:

असाधारण और अचूक है बजरंग बाणबजरंग बाण के बारे में कहा जाता है कि इसका प्रयोग हर कहीं, हर किसी को नहीं करना चाहिए। जब व्यक्ति घोर संकट में हो तब ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए वरना राम भक्त हनुमान इसके प्रयोग में हुई त्रुटि को क्षमा नहीं करते हैं। छोटी-मोटी समस्याओं में इसका प्रयोग निषेध है। इसका प्रयोग किसी अत्यंत अभीष्ट कार्य के लिए भी किया जाता है मगर इसमें सावधानी रखने की जरूरत होती है।

इष्ट कार्य की सिद्धि के लिए मंगलवार या शनिवार का दिन तय करें। हनुमानजी की प्रतिमा या आकर्षक चित्र रख लें। ॐ हनुमंते नम: का जप निरंतर करें। पूजा के लिए सुशासन (एक विशेष प्रकार की घास से बना आसन) प्रयोग करें।

पूजा के लिए स्थान का शुद्ध एवं शांत होना जरूरी है। किसी एकांत अथवा निर्जन स्थल में स्थित हनुमानजी के मंदिर में प्रयोग करें।

हनुमान जी की पूजा में दीपदान का खास महत्व होता है। पाँच अनाजों (गेहूँ, चावल, मूँग, उड़द और काले तिल) को पूजा से पहले एक-एक मुट्ठी मात्रा में लेकर शुद्ध गंगाजल में भिगो दें। अनुष्ठान वाले दिन इन अनाजों को पीसकर इस आटे से दीया बनाएं। बत्ती के लिए एक कच्चे सूत को अपनी लम्बाई के बराबर काटकर लाल रंग में रंग लें। इस धागे को पाँच बार मोड़ लें। इस प्रकार के धागे की बत्ती को सुगन्धित तिल के तेल में डालकर प्रयोग करें। जब तक पूजा चलें, यह दिया जलता रहना चाहिए। गूगल व धूप की विशेष व्यवस्था रखें।

जप के प्रारम्भ में यह संकल्प लें कि आपका कार्य जब भी सिद्ध होगा, हनुमान जी की सेवा में नियमित कुछ अवश्य करेंगे। अब शुद्ध उच्चारण से हनुमान जी की छवि पर ध्यान केन्द्रित करके बजरंग बाण का जाप प्रारम्भ करें। 'श्रीराम' से लेकर 'सिद्ध करैं हनुमान' तक एक बैठक में ही इसकी एक माला जप करनी है।

जिस घर में बजरंग बाण का नियमित पाठ होता है, वहाँ दुर्भाग्य, भूत-प्रेत का प्रकोप और असाध्य शारीरिक कष्ट नहीं आते। जो व्यक्ति नित्य पाठ करने में असमर्थ हो, उन्हें कम से कम प्रत्येक मंगलवार को यह जप अवश्य करना चाहिए।

पवन पुत्र और श्रीराम के परम सेवक हनुमान जी से अगर कोई वरदान पाना हो तो आपको इसके लिए सबसे पहले श्रीराम का नाम लेना होगा। अगर इतने से भी काम न बने तो आप हनुमान जी को श्रीराम के नाम की सौगंध दे दीजिए। बस फिर देखिये कि कैसे नहीं बनते आपके बिगड़े काम। हम पहले भी आपको बजरंग बाण के बारे में विस्तार से जानकारी दे चुके हैं। आज चर्चा जीवन की 8 ऐसी समस्याओं की जिनका समाधान सिर्फ और सिर्फ बजरंग बाण के पास ही है। बस इसके लिए आपको अलग अलग तरीके से बजरंगबाण का पाठ करना होगा। बजरंगबाण के लाभ


बजरंगबाण से विवाह बाधा खत्म - कदली वन, या कदली वृक्ष के नीचे बजरंग बाण का पाठ करने से विवाह की बाधा खत्म हो जाती है। यहां तक कि तलाक जैसे कुयोग भी टलते हैं बजरंग बाण के पाठ से

बजरंग बाण से ग्रह दोष समाप्त - अगर किसी प्रकार के ग्रह दोष से पीड़ित हों, तो प्रात:काल बजरंग बाण का पाठ, आटे के दीप में लाल बत्ती जलाकर करें। ऐसा करने से बड़े से बड़ा ग्रह दोष पल भर में टल जायेगा।

साढ़ेसाती-राहु से नुकसान की भरपाई - अगर शनि,राहु,केतु जैसे क्रूर ग्रहों की दशा, महादशा चल रही हो तो उड़द दाल के 21 या 51 बड़े एक धागे में माला बनाकर चढ़ाएं। सारे बड़े प्रसाद के रूप में बांट दें। आपको तिल के तेल का दीपक जलाकर सिर्फ 3 बार बजरंग बाण का पाठ करना होगा।

बजरंगबाण से कारागार से मुक्ति - अगर किसी कारणवश जेल जाने के योग बन रहे हों, या फिर कोई संबंधी जेल में बंद हो तो उसे मुक्त कराने के लिए हनुमान जी की पूंछ पर सिंदूर से 11 टीका लगाकर 11 बार बजरंग बाण पढ़ने से कारागार योग से मुक्ति मिल जाती है। अगर आप हनुमान जी को 11 गुलाब चढ़ाते हैं या फिर चमेली के तेल में 11 लाल बत्ती के दीपक जलाते हैं तो बड़े से बड़े कोर्ट केस में भी आपको जीत मिल जायेगी।

सर्जरी और गंभीर बीमारी टाले बजरंग बाण - कई बार पेट की गंभीर बीमारी जैसे लीवर में खराबी, पेट में अल्सर या कैंसर जैसे रोग हो जाते हैं, ऐसे रोग अशुभ मंगल की वजह से होते हैं। अगर इस तरह के रोग से मुक्ति पानी हो तो हनुमान जी को 21 पान के पत्ते की माला चढ़ाते हुए 5 बार बजरंग बाण पढ़ना चाहिये। ध्यान रहे कि बजरंगबाण का पाठ राहुकाल में ही करें। पाठ के समय घी का दीप ज़रुर जलायें।

छूटी नौकरी दोबारा दिलाए बजरंग बाण - अगर नौकरी छूटने का डर हो या छूटी हुई नौकरी दोबारा पानी हो तो बजरंगबाण का पाठ रात में नक्षत्र दर्शन करने के बाद करें। इसके लिए आपको मंगलवार का व्रत भी रखना होगा। अगर आप हनुमान जी को नारियल चढ़ाने के बाद, उसे लाल कपड़े में लपेटकर घर के आग्नेय कोण रखते हैं तो मालिक स्वयं आपको नौकरी देने आ सकता है।

वास्तुदोष दूर करे बजरंग बाण - कई बार घर में वास्तु दोष के चलते कई समस्या हो जाती है। तो घर में वास्तुदोष दूर करने के लिए 3 बार बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी को लाल झंडा चढ़ाने के बाद उसे घर के दक्षिण दिशा में लगाने से भी वास्तु दोष से मुक्ति मिलती है। घर में सकारात्मक ऊर्जा के लिए पंचमुखी हनुमान की प्रतिमा घर के मुख्य द्वार पर लगायें।

बजरंग बाण से दवा असर करें - कई बार गंभीर बीमारी में दवा फायदा नहीं करती। दवा फायदा करें इसके लिए 2 बार बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। साथ ही साथ संजीवनी पर्वत की रंगोली बनाकर उस पर तुलसी के 11 दल चढ़ाने से दवा धीरे धीरे असर करने लगती है।
बजरंग बाण ध्यान
श्रीराम अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं।
दनुज वन कृशानुं, ज्ञानिनामग्रगण्य।।
सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं।
रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि।।

दोहा
निश्चय प्रेम प्रतीति ते, विनय करैं सनमान।
तेहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करैं हनुमान।।

चौपाई
जय हनुमन्त सन्त हितकारी। सुनि लीजै प्रभु अरज हमारी।।
जन के काज विलम्ब न कीजै। आतुर दौरि महा सुख दीजै।।
जैसे कूदि सिन्धु वहि पारा। सुरसा बदन पैठि विस्तारा।।
आगे जाय लंकिनी रोका। मारेहु लात गई सुर लोका।।
जाय विभीषण को सुख दीन्हा। सीता निरखि परम पद लीन्हा।।
बाग उजारि सिन्धु मंह बोरा। अति आतुर यम कातर तोरा।।
अक्षय कुमार को मारि संहारा। लूम लपेटि लंक को जारा।।
लाह समान लंक जरि गई। जै जै धुनि सुर पुर में भई।।
अब विलंब केहि कारण स्वामी। कृपा करहु प्रभु अन्तर्यामी।।
जय जय लक्ष्मण प्राण के दाता। आतुर होई दुख करहु निपाता।।
जै गिरधर जै जै सुख सागर। सुर समूह समरथ भट नागर।।
ॐ हनु-हनु-हनु हनुमंत हठीले। वैरहिं मारू बज्र सम कीलै।।
गदा बज्र तै बैरिहीं मारौ। महाराज निज दास उबारों।।
सुनि हंकार हुंकार दै धावो। बज्र गदा हनि विलम्ब न लावो।।
ॐ ह्रीं ह्रीं ह्रीं हनुमंत कपीसा। ॐ हुँ हुँ हुँ हनु अरि उर शीसा।।
सत्य होहु हरि सत्य पाय कै। राम दुत धरू मारू धाई कै।।
जै हनुमन्त अनन्त अगाधा। दुःख पावत जन केहि अपराधा।।
पूजा जप तप नेम अचारा। नहिं जानत है दास तुम्हारा।।
वन उपवन जल-थल गृह माहीं। तुम्हरे बल हम डरपत नाहीं।।
पाँय परौं कर जोरि मनावौं। अपने काज लागि गुण गावौं।।
जै अंजनी कुमार बलवन्ता। शंकर स्वयं वीर हनुमंता।।
बदन कराल दनुज कुल घालक। भूत पिशाच प्रेत उर शालक।।
भूत प्रेत पिशाच निशाचर। अग्नि बैताल वीर मारी मर।।
इन्हहिं मारू, तोंहि शमथ रामकी। राखु नाथ मर्याद नाम की।।
जनक सुता पति दास कहाओ। ताकी शपथ विलम्ब न लाओ।।
जय जय जय ध्वनि होत अकाशा। सुमिरत होत सुसह दुःख नाशा।।
उठु-उठु चल तोहि राम दुहाई। पाँय परौं कर जोरि मनाई।।
ॐ चं चं चं चं चपल चलन्ता। ॐ हनु हनु हनु हनु हनु हनुमंता।।
ॐ हं हं हांक देत कपि चंचल। ॐ सं सं सहमि पराने खल दल।।
अपने जन को कस न उबारौ। सुमिरत होत आनन्द हमारौ।।
ताते विनती करौं पुकारी। हरहु सकल दुःख विपति हमारी।।
ऐसौ बल प्रभाव प्रभु तोरा। कस न हरहु दुःख संकट मोरा।।
हे बजरंग, बाण सम धावौ। मेटि सकल दुःख दरस दिखावौ।।
हे कपिराज काज कब ऐहौ। अवसर चूकि अन्त पछतैहौ।।
जन की लाज जात ऐहि बारा। धावहु हे कपि पवन कुमारा।।
जयति जयति जै जै हनुमाना। जयति जयति गुण ज्ञान निधाना।।
जयति जयति जै जै कपिराई। जयति जयति जै जै सुखदाई।।
जयति जयति जै राम पियारे। जयति जयति जै सिया दुलारे।।
जयति जयति मुद मंगलदाता। जयति जयति त्रिभुवन विख्याता।।
ऐहि प्रकार गावत गुण शेषा। पावत पार नहीं लवलेषा।।
राम रूप सर्वत्र समाना। देखत रहत सदा हर्षाना।।
विधि शारदा सहित दिनराती। गावत कपि के गुन बहु भाँति।।
तुम सम नहीं जगत बलवाना। करि विचार देखउं विधि नाना।।
यह जिय जानि शरण तब आई। ताते विनय करौं चित लाई।।
सुनि कपि आरत वचन हमारे। मेटहु सकल दुःख भ्रम भारे।।
एहि प्रकार विनती कपि केरी। जो जन करै लहै सुख ढेरी।।
याके पढ़त वीर हनुमाना। धावत बाण तुल्य बनवाना।।
मेटत आए दुःख क्षण माहिं। दै दर्शन रघुपति ढिग जाहीं।।
पाठ करै बजरंग बाण की। हनुमत रक्षा करै प्राण की।।
डीठ, मूठ, टोनादिक नासै। परकृत यंत्र मंत्र नहीं त्रासे।।
भैरवादि सुर करै मिताई। आयुस मानि करै सेवकाई।।
प्रण कर पाठ करें मन लाई। अल्प-मृत्यु ग्रह दोष नसाई।।
आवृत ग्यारह प्रतिदिन जापै। ताकी छाँह काल नहिं चापै।।
दै गूगुल की धूप हमेशा। करै पाठ तन मिटै कलेषा।।
यह बजरंग बाण जेहि मारे। ताहि कहौ फिर कौन उबारे।।
शत्रु समूह मिटै सब आपै। देखत ताहि सुरासुर काँपै।।
तेज प्रताप बुद्धि अधिकाई। रहै सदा कपिराज सहाई।।

दोहा
प्रेम प्रतीतिहिं कपि भजै। सदा धरैं उर ध्यान।।
तेहि के कारज तुरत ही, सिद्ध करैं हनुमान।।


Share:

हनुमान चालीसा एवं बजरंग बाण का चमत्कारआज हर व्यक्ति अपने जीवन में सभी भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति के लिये भौतिकता की दौड में भागते हुए किसी न किसी समस्या से ग्रस्त है। एवं व्यक्ति उस समस्या से ग्रस्त होकर जीवन में हताशा और निराशा में बंध जाता है। व्यक्ति उस समस्या से अति सरलता एवं सहजता से मुक्ति तो चाहता है पर यह सब कैसे होगा? उस की उचित जानकारी के अभाव में मुक्त हो नहीं पाते। और उसे अपने जीवन में आगे गतिशील होने के लिए मार्ग प्राप्त नहीं होता। एसे में सभी प्रकार के दुख एवं कष्टों को दूर करने के लिये अचूक और उत्तम उपाय है हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठहनुमान चालीसा और बजरंग बाण ही क्‍यो ?
क्योंकि वर्तमान युग में श्री हनुमान जी शिवजी के एक एसे अवतार है जो अति शीघ्र प्रसन्न होते है जो अपने भक्तों के समस्त दुखो को हरने में समर्थ है। श्री हनुमान जी का नाम स्मरण करने मात्र से ही भक्तो के सारे संकट दूर हो जाते हैं। क्योकि इनकी पूजा-अर्चना अति सरल है, इसी कारण श्री हनुमानजी जनसाधारण में अत्यंत लोकप्रिय है। इनके मंदिर देश-विदेश सवत्र स्थित हैं। अतः भक्तों को पहुंचने में अत्याधिक कठिनाई भी नहीं आती है। हनुमानजी को प्रसन्न करना अति सरल है हनुमान चालीसा और बजरंग बाण के पाठ के माध्यम से साधारण व्यक्ति भी बिना किसी विशेष पूजा अर्चना से अपनी दैनिक दिनचर्या से थोडा सा समय निकाल ले तो उसकी समस्त परेशानी से मुक्ति मिल जाती है। “यह ना तो सुनि सुनाई बात है ना किसी किताब में लिखी बात है, यह स्वयं हमारा निजी एवं हमारे साथ जुड़े लोगों के अनुभव है।”

उपयोगी जानकारी
हनुमान चालीसा और बजरंग बाण के नियमित पाठ से हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए प्रस्तुत है कुछ उपयोगी जानकारी ..
 1. नियमित रोज सुभह स्नान आदिसे निवृत होकर स्वच्छ कपडे पहन कर ही पाठ का प्रारम्भ करे।
 2. नियमित पाठ में शुद्धता एवं पवित्रता अनिवार्य है।
 3. हनुमान चालीसा और बजरंग बाण के पाठ करते समय धूप-दीप अवश्य लगाये इस्से चमत्कारी एवं शीघ्र प्रभाव प्राप्त होता है।
 4. दीप संभव न हो तो केवल ३ अगरबत्ती जलाकर ही पाठ करें।
 5. कुछ विद्वानों के मत से बिना धूप से हनुमान चालीसा और बजरंग बाण के पाठ प्रभावहीन होता है।
 6. यदि संभव हो तो प्रसाद केवल शुद्ध घी का चढाए अन्यथा न चढाए
 7. जहां तक संभव हो हनुमान जी का सिर्फ़ चित्र (फोटो) रखे।
 8. यदि घर में अलग से पूजा घर की व्यवस्था हो तो वास्तु शास्त्र के हिसाब से मूर्ति रखना शुभ होगा। नहीं तो हनुमान जी का सिर्फ चित्र (फोटो) रखे।
 9. यदि मूर्ति हो तो ज्यादा बड़ी न हो एवं मिट्टी की बनी नहीं रखे।
 10. मूर्ति रखना चाहे तो बेहतर है सिर्फ किसी धातु या पत्थर की बनी मूर्ति रखे।
 11. हनुमान जी का फोटो/ मूर्ति पर सुखा सिंदूर लगाना चाहिए।
 12. नियमित पाठ पूर्ण आस्था, श्रद्धा और सेवा भाव से की जानी चाहिए। उसमे किसी भी तरह की शंका या संदेह न रखे।
 13. सिर्फ़ देव शक्ति की आजमाइस के लिये यह पाठ न करे या किसी को हानि, नुकसान या कष्ट देने के उद्देश्य से कोई पूजा पाठ न करे।
 14. ऐसा करने पर देवी शक्ति या ईश्वरीय शक्ति बुरा प्रभाव डालती है या अपना कोई प्रभाव नहीं दिखाती! ऐसा हमने प्रत्यक्ष देखा है।
 15. एसा प्रयोग करने वालो से विनम्र अनुरोध है कृपया यह पाठ न करे।
 16. समस्त देवी शक्ति या ईश्वरीय शक्ति का प्रयोग केवल शुभ कार्य उद्देश्य की पूर्ति के लिये या जन कल्याण हेतु करे।
 17. ज्यादातर देखा गया है की १ से अधिक बार पाठ करने के उद्देश्य से समय के अभाव में जल्द से जल्द पाठ करने में लोग गलत उच्चारण करते है। जो अनुचित है।
 18. समय के अभाव हो तो ज्यादा पाठ करने की अपेक्षा एक ही पाठ करने पर पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा से करे।
 19. पाठ से ग्रहों का शुभत्व पूर्ण रूप से शांत हो जाता है।
 20. यदि जीवन में परेशानियां और शत्रु घेरे हुए है एवं आगे कोई रास्ता या उपाय नहीं सूझ रहा तो डरे नहीं नियमित पाठ करें आपके सारे दुख-परेशानियां दूर हो जायेगी अपनी आस्था एवं विश्वास बनाये रखे।


Share:

श्री बजरंग बाणहनुमान बजरंग बाण
श्री बजरंग बाण


दोहा :

निश्चय प्रेम प्रतीति ते, बिनय करैं सनमान।
तेहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करैं हनुमान॥
चौपाई :
जय हनुमंत संत हितकारी। सुन लीजै प्रभु अरज हमारी॥
जन के काज बिलंब न कीजै। आतुर दौरि महा सुख दीजै॥
जैसे कूदि सिंधु महिपारा। सुरसा बदन पैठि बिस्तारा॥
आगे जाय लंकिनी रोका। मारेहु लात गई सुरलोका॥
जाय बिभीषन को सुख दीन्हा। सीता निरखि परमपद लीन्हा॥
बाग उजारि सिंधु महँ बोरा। अति आतुर जमकातर तोरा॥
अक्षय कुमार मारि संहारा। लूम लपेटि लंक को जारा॥
लाह समान लंक जरि गई। जय जय धुनि सुरपुर नभ भई॥
अब बिलंब केहि कारन स्वामी। कृपा करहु उर अंतरयामी॥
जय जय लखन प्रान के दाता। आतुर ह्वै दुख करहु निपाता॥
जै हनुमान जयति बल-सागर। सुर-समूह-समरथ भट-नागर॥
ॐ हनु हनु हनु हनुमंत हठीले। बैरिहि मारु बज्र की कीले॥
ॐ ह्नीं ह्नीं ह्नीं हनुमंत कपीसा। ॐ हुं हुं हुं हनु अरि उर सीसा॥
जय अंजनि कुमार बलवंता। शंकरसुवन बीर हनुमंता॥
बदन कराल काल-कुल-घालक। राम सहाय सदा प्रतिपालक॥
भूत, प्रेत, पिसाच निसाचर। अगिन बेताल काल मारी मर॥
इन्हें मारु, तोहि सपथ राम की। राखु नाथ मरजाद नाम की॥
सत्य होहु हरि सपथ पाइ कै। राम दूत धरु मारु धाइ कै॥
जय जय जय हनुमंत अगाधा। दुख पावत जन केहि अपराधा॥
पूजा जप तप नेम अचारा। नहिं जानत कछु दास तुम्हारा॥
बन उपबन मग गिरि गृह माहीं। तुम्हरे बल हौं डरपत नाहीं॥
जनकसुता हरि दास कहावौ। ताकी सपथ बिलंब न लावौ॥
जै जै जै धुनि होत अकासा। सुमिरत होय दुसह दुख नासा॥
चरन पकरि, कर जोरि मनावौं। यहि औसर अब केहि गोहरावौं॥
उठु, उठु, चलु, तोहि राम दुहाई। पायँ परौं, कर जोरि मनाई॥
ॐ चं चं चं चं चपल चलंता। ॐ हनु हनु हनु हनु हनुमंता॥
ॐ हं हं हाँक देत कपि चंचल। ॐ सं सं सहमि पराने खल-दल॥
अपने जन को तुरत उबारौ। सुमिरत होय आनंद हमारौ॥
यह बजरंग-बाण जेहि मारै। ताहि कहौ फिरि कवन उबारै॥
पाठ करै बजरंग-बाण की। हनुमत रक्षा करै प्रान की॥
यह बजरंग बाण जो जापैं। तासों भूत-प्रेत सब कापैं॥
धूप देय जो जपै हमेसा। ताके तन नहिं रहै कलेसा॥
दोहा :
उर प्रतीति दृढ़, सरन ह्वै, पाठ करै धरि ध्यान।
बाधा सब हर, करैं सब काम सफल हनुमान॥


Share:

हनुमान भक्ति से मंगल दोष शांतिश्री हनुमान की उपासना। श्री हनुमान भी रुद्र यानी शिव के अवतार माने जाते हैं। मंगल भी शिव के ही अंश है। यही कारण है कि हनुमान की भक्ति मंगल पीड़ा को भी शांत करने में प्रभावी मानी गई है। इसलिए जाने श्री हनुमान भक्ति से मंगल दोष शांति के लिए कुछ विशेष हनुमान मंत्र, जो हनुमान की सामान्य पूजा के बाद बोलें

- मंगलवार के दिन स्नान कर खासतौर पर लाल वस्त्र पहनकर श्री हनुमान की पूजा में सिंदूर, लाल चंदन, लाल अक्षत, लाल कलेवा, वस्त्र, लाल फूल चढ़ाकर लाल अनार का भोग लगाएं। पूजा के बाद मंगल दोष शांति की कामना के साथ श्री हनुमान के इन सरल मंत्रों का जप करें - - ॐ रुद्रवीर्य समुद्भवाय नम: - ॐ शान्ताय नम: - ॐ तेजसे नम: - ॐ प्रसन्नात्मने नम: - ॐ शूराय नम:
हनुमान मंत्र जप के बाद श्री हनुमान और मंगल देव का ध्यान कर लाल चन्दन लगे लाल फूल और अक्षत लेकर श्री हनुमान के चरणोंं में अर्पित करें। श्री हनुमान की आरती करें और मंगल दोष से रक्षा की प्रार्थना करें।


Share:

कल्याणकारी पंचमुखी हनुमान

मान्यता है कि भक्तों का कल्याण करने के लिए ही पंचमुखी हनुमान का अवतार हुआ। हनुमान जी का एक मुखी,पंचमुखी और एकादशमुखी स्वरूप प्रसिद्ध है। चार मुख वाले ब्रह्मा, पांच मुख वाली गायत्री, छह मुख वाले कार्तिकेय, चतुर्भुज विष्णु, अष्टभुजी दुर्गा, दशमुखी गणेश के समान पांच मुख वाले हनुमान की भी मान्यता है।
पंचमुखी हनुमान जी का अवतार मार्गशीर्ष कृष्ण अष्टमी को माना जाता है। शंकर के अवतार हनुमान ऊर्जा के प्रतीक माने जाते हैं। इसकी आराधना से बल, कीर्ति, आरोग्य और निर्भीकता बढ़ती है। आनंद रामायण के अनुसार, विराट स्वरूप वाले हनुमान पांच मुख, पंद्रह नेत्र और दस भुजाओं से सुशोभित हैं। हनुमान के पांच मुख क्रमश: पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और ऊर्ध्व दिशा में प्रतिष्ठित हैं।
पंचमुख हनुमान के पूर्व की ओर का मुख वानर का है। जिसकी प्रभा करोड़ों सूर्यों के समान है। पूर्व मुख वाले हनुमान का स्मरण करने से समस्त शत्रुओं का नाश हो जाता है। पश्चिम दिशा वाला मुख गरुड़ का है। ये विघ्न निवारक माने जाते हैं। गरुड़ की तरह हनुमानजी भी अजर-अमर माने जाते हैं। हनुमानजी का उत्तर की ओर मुख शूकर का है। इनकी आराधना करने से सकल संपत्ति की प्राप्ति होती है।
भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए हनुमान भगवान नृसिंह के रूप में स्तंभ से प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप का वध किया। यही उनका दक्षिणमुखी है। उनका यह रूप भक्तों के भय को दूर करता है। श्री हनुमान का ऊर्ध्वमुख घोडे के समान है। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर उनका यह रूप प्रकट हुआ था। मान्यता है कि हयग्रीव दैत्य का संहार करने के लिए वे अवतरित हुए। कष्ट में पड़े भक्तों को वे शरण देते हैं। ऐसे पांच मुंह वाले रुद्र कहलाने वाले हनुमान बड़े दयालु हैं।
हनुमत महाकाव्य में पंचमुखी हनुमान के बारे में एक कथा है। एक बार पांच मुंह वाला एक भयानक राक्षस प्रकट हुआ। उसने तपस्या करके ब्रह्माजी से वरदान पाया कि मेरे रूप जैसा ही कोई व्यक्ति मुझे मार सके। ऐसा वरदान प्राप्त करके वह भयंकर उत्पात मचाने लगा। सभी देवताओं ने भगवान से इस कष्ट से छुटकारा मिलने की प्रार्थना की। तब प्रभु की आज्ञा पाकर हनुमान जी ने वानर, नरसिंह, गरुड, अश्व और शूकर का पंचमुख स्वरूप धारण किया। मान्यता है कि पंचमुखी हनुमान की पूजा-अर्चना से सभी देवताओं की उपासना का फल मिलता है। हनुमान के पांचों मुखों में तीन-तीन सुंदर आंखें आध्यात्मिक, आधिदैविक तथा आधिभौतिक तीनों तापों को छुड़ाने वाले हैं। ये मनुष्य के सभी विकारों को दूर करने वाले माने जाते हैं। शत्रुओं का नाश करने वाले हनुमानजी का हमेशा स्मरण करना चाहिए।

श्री राम की रक्षा के लिए हनुमान जी ने धरा पंचमुखी रूप
अंजनी सुत महावीर श्रीराम भक्त हनुमान ऐसे भारतीय पौराणिक चरित्र हैं जिनके व्यक्तित्व के सम्मुख युक्ति, भक्ति, साहस एवं बल स्वयं ही बौने नजर आते हैं। संपूर्ण रामायण महाकाव्य के वह केंद्रीय पात्र हैं। श्री राम के प्रत्येक कष्ट को दूर करने में उनकी प्रमुख भूमिका है। इन्हीं हनुमान जी का एक रूप है पंचमुखी हनुमान। यह रूप उन्होंने कब क्यों और किस उद्देश्य से धारण किया इसके संदर्भ में पुराणों में एक अद्भुत कथा वर्णित है।
श्रीराम-रावण युद्ध के मध्य एक समय ऐसा आया जब रावण को अपनी सहायता के लिए अपने भाई अहिरावण का स्मरण करना पड़ा। वह तंत्र-मंत्र का प्रकांड पंडित एवं मां भवानी का अनन्य भक्त था। अपने भाई रावण के संकट को दूर करने का उसने एक सहज उपाय निकाल लिया। यदि श्री राम एवं लक्ष्मण का ही अपहरण कर लिया जाए तो युद्ध तो स्वत: ही समाप्त हो जाएगा। उसने ऐसी माया रची कि सारी सेना प्रगाढ़ निद्रा में निमग्न हो गयी और वह श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण करके उन्हें निद्रावस्था में ही पाताल-लोक ले गया।
जागने पर जब इस संकट का भान हुआ और विभीषण ने यह रहस्य खोला कि ऐसा दु:साहस केवल अहिरावण ही कर सकता है तो सदा की भांति सबकी आंखें संकट मोचन हनुमान जी पर ही जा टिकीं। हनुमान जी तत्काल पाताल लोक पहुंचे। द्वार पर रक्षक के रूप में मकरध्वज से युद्ध कर और उसे हराकर जब वह पातालपुरी के महल में पहुंचे तो श्रीराम एवं लक्ष्मण जी को बंधक-अवस्था में पाया। वहां भिन्न-भिन्न दिशाओं में पांच दीपक जल रहे थे और मां भवानी के सम्मुख श्रीराम एवं लक्ष्मण की बलि देने की पूरी तैयारी थी। अहिरावण का अंत करना है तो इन पांच दीपकों को एक साथ एक ही समय में बुझाना होगा। यह रहस्य ज्ञात होते ही हनुमान जी ने पंचमुखी हनुमान का रूप धारण किया। उत्तर दिशा में वराह मुख, दक्षिण दिशा में नरसिम्ह मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, आकाश की ओर हयग्रीव मुख एवं पूर्व दिशा में हनुमान मुख। इन पांच मुखों को धारण कर उन्होंने एक साथ सारे दीपकों को बुझाकर अहिरावण का अंत किया और श्रीराम-लक्ष्मण को मुक्त किया। सागर पार करते समय एक मछली ने उनके स्वेद की एक बूंद ग्रहण कर लेने से गर्भ धारण कर मकरध्वज को जन्म दिया था अत: मकरध्वज हनुमान जी का पुत्र है, ऐसा जानकर श्रीराम ने मकरध्वज को पातालपुरी का राज्य सौंपने का हनुमान जी को आदेश दिया। हनुमान जी ने उनकी आज्ञा का पालन किया और वापस उन दोनों को लेकर सागर तट पर युद्ध स्थल पर लौट आये।
हनुमान जी के इस अद्भुत स्वरूप के विग्रह देश में कई स्थानों पर स्थापित किए गए हैं। इनमें रामेश्वर में स्थापित पंचमुखी हनुमान मंदिर में इनके भव्य विग्रह के संबंध में एक भिन्न कथा है। पुराण में ही वर्णित इस कथा के अनुसार एकार एक असुर, जिसका नाम मायिल-रावण था, भगवान विष्णु का चक्र ही चुरा ले गया। जब आंजनेय हनुमान जी को यह ज्ञात हुआ तो उनके हृदय में सुदर्शन चक्र को वापस लाकर विष्णु जी को सौंपने की इच्छा जाग्रत हुई। मायिल अपना रूप बदलने में माहिर था। हनुमान जी के संकल्प को जानकर भगवान विष्णु ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, साथ ही इच्छानुसार वायुगमन की शक्ति के साथ गरुड़-मुख, भय उत्पन्न करने वाला नरसिम्ह-मुख तथा हयग्रीव एवं वराह मुख प्रदान किया। पार्वती जी ने उन्हें कमल पुष्प एवं यम-धर्मराज ने उन्हें पाश नामक अस्त्र प्रदान किया। यह आशीर्वाद एवं इन सबकी शक्तियों के साथ हनुमान जी मायिल पर विजय प्राप्त करने में सफल रहे। तभी से उनके इस पंचमुखी स्वरूप को भी मान्यता प्राप्त हुई। ऐसा विश्वास किया जाता है कि उनके इस पंचमुखी विग्रह की आराधना से कोई भी व्यक्ति नरसिम्ह मुख की सहायता से शत्रु पर विजय, गुरुड़ मुख की सहायता से सभी दोषों पर विजय वराहमुख की सहायता से समस्त प्रकार की समृद्धि एवं संपत्ति तथा हयग्रीव मुख की सहायता से ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। हनुमान स्वयं साहस एवं आत्मविश्वास पैदा करते हैं।
इस स्वरूप का दूसरा महत्वपूर्ण मंदिर प्रख्यात संत राघवेंद्र स्वामी के ध्यान स्थल कुंभकोरण-तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के ही थिरूवल्लूर नगर में पंचमुखी हनुमान जी की 12 मीटर ऊंची हरे ग्रेनाइट की प्रतिमा है। अन्य कई स्थानों पर भी पंचमुखी स्वरूप के छोटे-बड़े मंदिर हैं। शक्ति, आत्मविश्वास, विनम्रता, भक्ति, विश्वसनीयता एवं ज्ञान के अपार भंडार हनुमान ही वास्तव में ऐसे पुराण-पुरुष हैं जो न केवल अपने आराधकों वरन सम्पूर्ण विश्व को भय एवं संकटों से मुक्त करते हैं और उनका संपूर्ण चरित्र एक ही संदेश देता है महावीर बनना है तो पहले हनुमान बनना होगा। हनुमान अर्थात वह जिसने अपने अभिमान का हनन कर लिया है।

Share:

पर्दे मे रहेगा हाथीइलाहाबाद उच्‍च न्‍यायालय ने हार्थी को ढ़कने रोकने से सम्‍बन्धित याचिका माननीय मुख्‍य न्‍यायधीश की बेंच ने लोकहित का आधार एवं याचिका मे याची की हैसियत का सही निधारण न होने के कारण खारिज कर दी।


Share: